Czy windykator może gnębić dłużnika, który nie płaci?

Czy windykator może nachodzić dłużnika?

Każda osoba mająca długi powinna pamiętać, że windykator nie może kontaktować się z nią w dowolny sposób, lecz jedynie w taki, jaki został mu wskazany przez danego dłużnika. Może to więc być na przykład wyłącznie kontakt drogą pisemną na wskazany adres, jednak każda taka korespondencja musi zostać odebrana, a każdy wyznaczony sposób kontaktu musi być możliwy do wykonania.

Polskie prawo w wielu aspektach stoi po stronie dłużnika, nawet wtedy gdy roszczenie wobec niego jest zasadne. Jego przepisy chronią między innymi dane osobowe dłużnika i dysponowanie nimi, zabraniają także kontaktowania się w sprawie długów z innymi osobami, niezależnie od czego czy są to członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi czy współpracownicy. Windykator nie może także nachodzić dłużnika w pracy lub w domu, a także nie ma prawa stosować straszenia podjęciem przez niego uciążliwych działań windykacyjnych.

W momencie, gdy jedno z praw dłużnika jest łamane może one zareagować podejmując pewnie kroki, które mogą mieć na celu na przykład anulowanie długu w ramach zadośćuczynienia za naruszenie jego praw. Każdy windykator, który narusza przepisy powinien liczyć się z różnego rodzaju karami, od bardzo pokaźnych kar finansowych, aż po nawet pozbawienie wolności.

Każde roszczenie wystosowywane przez osoby, firmy czy instytucje musi być udokumentowane w całkowicie wolny od wad prawny sposób, a każde podjęte przez nie działanie musi w pełni przestrzegać praw przysługującym dłużnikowi. W momencie, gdy któregokolwiek z nich jest nieprzestrzegane, daje to możliwość podjęcia przez dłużnika pewnych kroków zmierzających do ukarania osoby za to odpowiedzialnej.

Antywindykacja – co to jest?

Czym jest „antywindykacja”?

Antywindykacją można nazwać każde działanie prawne, które na celu ma uchronienie dłużnika przed windykacją. Na szczęście dla każdego dłużnika polskie prawo w pewnym sensie stawia go w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do wierzyciela. Antywindykacją można więc nazwać umiejętne stosowanie i wykorzystywanie istniejącego plana, co ma na celu ograniczenie możliwości podejmowania działań windykacyjnych przez wierzyciela w stosunku do dłużnika.

Czytaj dalej

nakaz zaplaty – czy muszę go płacić?

Jak sprzeciwić się nakazowy zapłaty?

 

W przypadku wydania przez sąd w postępowaniu upominawczym nakazu zapłaty wierzytelności przedawnionych, dłużnikowi przysługuje prawo uchylenia się od spełnienia takiego roszczenia, a dokonać może tego poprzez złożenie sprzeciwu z zarzutem przedawnienia długu. Postępowanie takie nie zamyka jednak sprawy całkowicie, a jedynie kieruje ją do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. Jeśli w tej instancji uznane zostanie, że faktycznie przedawnienie długu nastąpiło, wtedy sprawa zostaje zamknięta z korzyścią dla dłużnika.

Bardzo istotne jest to, by pamiętać o tym aby podnieść wszelkie zarzuty pod rygorem ich nieważności na dalszym etapie procesowym: przedawnienie, nieistnienie zobowiązania, błędne sformułowanie roszczenia (na przykład bezpodstawna kwota), wady prawne jak brak określonych dokumentów potwierdzających zasadność roszczenia, niewłaściwy sposób wejścia w posiadanie długu (błędy w cesji), błędy formalne, inne wady roszczenia jak na przykład niewywiązywanie się z umowy przez wierzyciela, brak reakcji na reklamację, nieusunięcie wad po wezwaniu do takiej czynności. Każdy z wyżej wymienionych zarzutów musi być dobrze udokumentowany.

Należy przy tym pamiętać, aby zweryfikować treść pozwu, gdyż często pojawia się w takich sytuacjach problem, w którym wierzyciel powołuje się na poczynienie z dłużnikiem ustaleń co do spłaty długu, co de facto przywraca zobowiązaniu możliwość dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.

Przedawnienie długu – ile czasu musi minąć aby dług był nieważny?

Przedawnienie długu

W różnych przypadkach różne przepisy reguluje termin po upłynięciu których różne roszczenia stają się przedawnione. W każdym przypadku jednak rozpoczęcie biegu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wymagalności roszczenia, czyli na przykład terminem zapłaty, lub też datą, która wyznaczała spełnienie świadczenia, z tytuły którego powstało roszczenia, gdy na przykład ktoś miał wykonać w określonym terminie dzieło. Po upłynięciu ustawowego terminu przedawnienia roszczenie takie staje się „roszczeniem niezupełnym”, tzn. takim, które pozwala dłużnikowi na skuteczne uchylenie się od niego na drodze sądowej.

Termin przedawnienia długu zależy od rodzaju zdarzenia, które doprowadziło do jego powstania. I tak kara za jazdę bez biletu przedawnia się już po jednym roku od dnia wymagalności roszczenia. W przypadku mandatów policyjnych, rachunków bieżących (prąd, gaz, telefon, internet, kablówka, czynsz), alimentów, kredytów oraz Bankowych Tytułów Egzekucyjnych termin przedawnienia długu to 3 lata. Dopiero po pięciu latach przedawnia dług za parkowanie bez ważnego biletu, natomiast aż dziesięć lat trzeba czekać, by niezupełnymi stały się roszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i te, które zostały stwierdzone sądownie.

Nigdy nie przedawniają się roszczenia z tytułu ochrony prawa własności, na przykład do nieruchomości. Dziesięć lat wynosi standardowy termin, w którym wszystkie roszczenia potwierdzone sądownie przedawniają się bez względu na to jaki termin wynika z innych przepisów.  Po trzech latach przedawniają się roszczenia powstałe w wyniku działalności gospodarczej oraz świadczenia okresowe, w tym także produkt niebezpieczny czy naprawa szkód powstałych w wyniku czynów zabronionych. Dwa lata wynosi termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży w ramach działalności przedsiębiorstwa lub umowy o dzieło. Po roku przedawniają się roszczenia z tytułu przewozu osób, spedycji, pogorszenia stanu zastawu, rozwiązania umowy przedwstępnej, natomiast po 6 miesiącach biorący pożyczkę o wydanie świadczenia.

Czy można wyczyścić BIK?

Czy można wyczyścić BIK?

W ostatnich latach bardzo często można spotkać się ulotkami reklamowymi twierdzącymi, że można wyczyścić BIK, czyli informacje zawarte w Biurze Informacji Kredytowej. Reklamy takie najczęściej opierają się na budowaniu w klientach złudzenia, jakoby firmy się tym zajmujące miały usunąć z BIK-u złą historię kredytową, dzięki czemu poprawi się zdolność kredytowa klienta.

Prawo bankowe dokładnie określa podstawy jakie obowiązują przekazywanie danych do Biura Informacji Kredytowej, ale także mówi w jaki sposób można je stamtąd usunąć. Trzeba przy tym pamiętać, że do BIK trafiają wszelkie informacje dotyczące kredytów zaciąganych w bankach, ale i SKOK-ach. Zawarte są w nim informacje negatywne, ale także pozytywne, które mogą ułatwić uzyskanie kredytu w przyszłości.

Oferowane przez różne firmy „czyszczenie BIK” oznacza w praktyce najczęściej złożenie w banku lub SKOK-u wniosku o restrukturyzację kredytu lub usunięcie danych z BIK. W większości przypadków chodzi jednak tylko o usunięcie danych pozytywnych, czyli takich, które dla kredytobiorcy są pożyteczne. W przypadku danych negatywnych ich usunięcie uniemożliwiają przepisy prawa bankowego. Istnieją oczywiście sytuacje, w których można ubiegać się o usunięcie danych z BIK, jednak każdy może zrobić to osobiście kontaktując się z bankiem lub SKOK-iem, który dane te przekazał.

Do BIK przekazywane są wszystkie dane dotyczące rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki i SKOK-i. Przekazywane są więc informacje pozytywne, czyli o terminowo spłacanych zobowiązaniach, ale także negatywne, czyli o opóźnieniach i brakach spłaty. Informacje w BIK dotyczą przede wszystkim kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych oraz kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowe oraz limitu debetowego w ROR, a także kredytów poręczonych.

W sytuacji gdy zobowiązanie było spłacane terminowo dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania do momentu spłaty kredytu. Klient może jednak wyrazić zgodę na przetwarzanie danych po spłacie kredytu – w takiej sytuacji dane udostępniane są bankom i SKOK-om przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie lub też do momentu jej cofnięcia. W przypadku gdy zobowiązanie nie było spłacane terminowo – dane przetwarzane są przez pięć lat i nie potrzeba do tego zgody klienta, jeśli zostaną spełnione warunki – opóźnienie w spłacie zobowiązania przekroczyło 60 dni oraz upłynęło 30 dni od poinformowania klienta przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzanie danych klienta bez jego zgody. Zgodnie z prawem bankowym dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez kredytodawców metod statystycznych. Nie potrzebna jest wtedy zgoda klienta, a dane takie nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej.

O usunięcie danych z BIK wystąpić można w trzech przypadkach. Gdy klient odwołał zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego lub upłynął termin na jaki zgoda została udzielona. Gdy upłynął 5-letni termin przetwarzania danych klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania. Gdy nastąpiło wprowadzenie nieprawdziwych lub błędnych danych.

Aby móc dokonać jakiejkolwiek korekty danych, Biuro Informacji Kredytowej musi otrzymać dyspozycję od banku lub SKOK-u, który dane takie przekazał. Możliwość taka istnieje wyłącznie w przypadku złożenia przez klienta do jednej z tych instytucji wniosku z taką prośbą.

Jak wyczyścić BIK?

Jak wyczyścić BIK, a nie portfel

Wiele firm głównym hasłem promującym swoją działalnością ustanowiło „czyszczenie BIK”. Ilość takich reklam w ostatnim czasie jest bardzo duża, jednak wszystkie one starają się wykorzystać niewiedzę klientów i ich nadzieję na polepszenie swojego życia.

Osoby, które poszukują pomocy u firm oferujących tego typu usługi są najczęściej w ciężkiej sytuacji finansowej i w ten sposób chcą zmienić swoje życie. Łudzą się, że specjaliści swoim cudownym działaniem wykreślą z BIK ich złą historię kredytową, dzięki czemu będą mogli pochwalić się pozytywną historią kredytową. Rzeczywistość nie jest jednak taka kolorowa.

Działanie firm reklamujących się w ten sposób jest najczęściej bardzo kosztowne (szczególnie dla osób, które mają kłopoty finansowe, a o takich tutaj mowa przede wszystkim), a na dodatek… jest nieskuteczne. Nie może być jednak inaczej, gdyż prawo bankowe uniemożliwia usunięcie negatywnych wpisów z historii kredytowej BIK. Owszem, historię usunąć można, ale wyłącznie tą pozytywną, a dla każdej osoby jest ona bardzo korzystna. Firmy takie obiecują tak naprawdę „cuda na kiju”.

Ich działanie to najczęściej występowanie w imieniu klienta do banku lub SKOK-u z wnioskiem o restrukturyzację długu i zawarcie ugody, czyli czynności, które każdy człowiek może wykonać samodzielnie. Wystarczy jedynie, żeby zgłosił się z tym do swojego kredytodawcy. BIK nie potrzebuje jednak żadnej zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy opóźnienie w spłacie zobowiązania przekroczyło 60 dni oraz gdy upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania klienta o zaległościach i zamiarze przekazania informacji do BIK. Klient ma szansę interweniować jedynie gdy doszło do pomyłki. W momencie gdy do pomyłki nie doszło, nie ma żadnej możliwości odwołania od zamieszczenia danych w BIK. Nie pomogą w tym żadne pisma z prośbą o usunięcie złych wpisów wysłane tuż po spłacie zaległości. Wiele osób sądzi także, że wystarczy w takim momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych i wszystkie informacje o opóźnieniach, windykacjach czy egzekucjach zostaną usunięte. Nie jest to jednak prawda.

Klient ma oczywiście prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych po spłacie zobowiązania i gdy nie ma opóźnień, jednak w takiej sytuacji działa on na własną szkodę, gdyż informacje dla niego pozytywne nie będą przechowywane w BIK i w ten sposób nie pomogą mu w żaden sposób w przyszłości.

Jak sprawdzić dane w BIG bezpłatnie

Bezpłatne sprawdzenie informacji w BIG

Obecnie w Polsce funkcjonują trzy biura informacji gospodarczej: Infomonitor, KRD oraz ERIF. Artykuł 23 ustawy z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych umożliwia każdemu uzyskanie bezpłatnych informacji na swój temat w jednym z biur.

Czytaj dalej

Zgoda na dane osobowe czyli zgoda na marketing

Zgoda marketingowa – czym jest i co oznacza dla klienta

W obecnych, zdominowanych przez Internet czasach, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczy właściwie wszystkich dorosłych ludzi, a nierzadko jest w niejasny sposób wykorzystywana przez różne firmy czy instytucje.

Czytaj dalej

dłużnik, wierzyciel, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy

Jako wierzyciel określony może być pomiot, któremu zgodnie z treścią tytułu wykonawczego przysługuje określone świadczenie i który dąży do uzyskania tego świadczenie w drodze egzekucji. Dłużnikiem z kolei określany jest podmiot, który według treści tytułu wykonawczego w obowiązku ma spełnić określone świadczenie i przeciwko któremu toczy się egzekucja.

Czytaj dalej

Bankowy Rejestr Dłużników

Bankowy Rejestr – co to jest?

Dzięki współpracy wszystkich banków w ramach Związku Banków Polskich powstał system Bankowy Rejestr, który stał się podstawowym narzędziem wymiany informacji, które banki wykorzystują w trakcie analizy ryzyka kredytowego. Należy do niego wyłącznie banki, a z jego możliwością nie mogą korzystać Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-kredytowe oraz mniejsze firmy pożyczkowe.

Czytaj dalej