Czy windykator może gnębić dłużnika, który nie płaci?

Czy windykator może nachodzić dłużnika?

Każda osoba mająca długi powinna pamiętać, że windykator nie może kontaktować się z nią w dowolny sposób, lecz jedynie w taki, jaki został mu wskazany przez danego dłużnika. Może to więc być na przykład wyłącznie kontakt drogą pisemną na wskazany adres, jednak każda taka korespondencja musi zostać odebrana, a każdy wyznaczony sposób kontaktu musi być możliwy do wykonania.

Polskie prawo w wielu aspektach stoi po stronie dłużnika, nawet wtedy gdy roszczenie wobec niego jest zasadne. Jego przepisy chronią między innymi dane osobowe dłużnika i dysponowanie nimi, zabraniają także kontaktowania się w sprawie długów z innymi osobami, niezależnie od czego czy są to członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi czy współpracownicy. Windykator nie może także nachodzić dłużnika w pracy lub w domu, a także nie ma prawa stosować straszenia podjęciem przez niego uciążliwych działań windykacyjnych.

W momencie, gdy jedno z praw dłużnika jest łamane może one zareagować podejmując pewnie kroki, które mogą mieć na celu na przykład anulowanie długu w ramach zadośćuczynienia za naruszenie jego praw. Każdy windykator, który narusza przepisy powinien liczyć się z różnego rodzaju karami, od bardzo pokaźnych kar finansowych, aż po nawet pozbawienie wolności.

Każde roszczenie wystosowywane przez osoby, firmy czy instytucje musi być udokumentowane w całkowicie wolny od wad prawny sposób, a każde podjęte przez nie działanie musi w pełni przestrzegać praw przysługującym dłużnikowi. W momencie, gdy któregokolwiek z nich jest nieprzestrzegane, daje to możliwość podjęcia przez dłużnika pewnych kroków zmierzających do ukarania osoby za to odpowiedzialnej.

Antywindykacja – co to jest?

Czym jest „antywindykacja”?

Antywindykacją można nazwać każde działanie prawne, które na celu ma uchronienie dłużnika przed windykacją. Na szczęście dla każdego dłużnika polskie prawo w pewnym sensie stawia go w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do wierzyciela. Antywindykacją można więc nazwać umiejętne stosowanie i wykorzystywanie istniejącego plana, co ma na celu ograniczenie możliwości podejmowania działań windykacyjnych przez wierzyciela w stosunku do dłużnika.

Czytaj dalej

nakaz zaplaty – czy muszę go płacić?

Jak sprzeciwić się nakazowy zapłaty?

 

W przypadku wydania przez sąd w postępowaniu upominawczym nakazu zapłaty wierzytelności przedawnionych, dłużnikowi przysługuje prawo uchylenia się od spełnienia takiego roszczenia, a dokonać może tego poprzez złożenie sprzeciwu z zarzutem przedawnienia długu. Postępowanie takie nie zamyka jednak sprawy całkowicie, a jedynie kieruje ją do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. Jeśli w tej instancji uznane zostanie, że faktycznie przedawnienie długu nastąpiło, wtedy sprawa zostaje zamknięta z korzyścią dla dłużnika.

Bardzo istotne jest to, by pamiętać o tym aby podnieść wszelkie zarzuty pod rygorem ich nieważności na dalszym etapie procesowym: przedawnienie, nieistnienie zobowiązania, błędne sformułowanie roszczenia (na przykład bezpodstawna kwota), wady prawne jak brak określonych dokumentów potwierdzających zasadność roszczenia, niewłaściwy sposób wejścia w posiadanie długu (błędy w cesji), błędy formalne, inne wady roszczenia jak na przykład niewywiązywanie się z umowy przez wierzyciela, brak reakcji na reklamację, nieusunięcie wad po wezwaniu do takiej czynności. Każdy z wyżej wymienionych zarzutów musi być dobrze udokumentowany.

Należy przy tym pamiętać, aby zweryfikować treść pozwu, gdyż często pojawia się w takich sytuacjach problem, w którym wierzyciel powołuje się na poczynienie z dłużnikiem ustaleń co do spłaty długu, co de facto przywraca zobowiązaniu możliwość dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.

Przedawnienie długu – ile czasu musi minąć aby dług był nieważny?

Przedawnienie długu

W różnych przypadkach różne przepisy reguluje termin po upłynięciu których różne roszczenia stają się przedawnione. W każdym przypadku jednak rozpoczęcie biegu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wymagalności roszczenia, czyli na przykład terminem zapłaty, lub też datą, która wyznaczała spełnienie świadczenia, z tytuły którego powstało roszczenia, gdy na przykład ktoś miał wykonać w określonym terminie dzieło. Po upłynięciu ustawowego terminu przedawnienia roszczenie takie staje się „roszczeniem niezupełnym”, tzn. takim, które pozwala dłużnikowi na skuteczne uchylenie się od niego na drodze sądowej.

Termin przedawnienia długu zależy od rodzaju zdarzenia, które doprowadziło do jego powstania. I tak kara za jazdę bez biletu przedawnia się już po jednym roku od dnia wymagalności roszczenia. W przypadku mandatów policyjnych, rachunków bieżących (prąd, gaz, telefon, internet, kablówka, czynsz), alimentów, kredytów oraz Bankowych Tytułów Egzekucyjnych termin przedawnienia długu to 3 lata. Dopiero po pięciu latach przedawnia dług za parkowanie bez ważnego biletu, natomiast aż dziesięć lat trzeba czekać, by niezupełnymi stały się roszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i te, które zostały stwierdzone sądownie.

Nigdy nie przedawniają się roszczenia z tytułu ochrony prawa własności, na przykład do nieruchomości. Dziesięć lat wynosi standardowy termin, w którym wszystkie roszczenia potwierdzone sądownie przedawniają się bez względu na to jaki termin wynika z innych przepisów.  Po trzech latach przedawniają się roszczenia powstałe w wyniku działalności gospodarczej oraz świadczenia okresowe, w tym także produkt niebezpieczny czy naprawa szkód powstałych w wyniku czynów zabronionych. Dwa lata wynosi termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży w ramach działalności przedsiębiorstwa lub umowy o dzieło. Po roku przedawniają się roszczenia z tytułu przewozu osób, spedycji, pogorszenia stanu zastawu, rozwiązania umowy przedwstępnej, natomiast po 6 miesiącach biorący pożyczkę o wydanie świadczenia.

Czy można wyczyścić BIK?

Czy można wyczyścić BIK?

W ostatnich latach bardzo często można spotkać się ulotkami reklamowymi twierdzącymi, że można wyczyścić BIK, czyli informacje zawarte w Biurze Informacji Kredytowej. Reklamy takie najczęściej opierają się na budowaniu w klientach złudzenia, jakoby firmy się tym zajmujące miały usunąć z BIK-u złą historię kredytową, dzięki czemu poprawi się zdolność kredytowa klienta.

Prawo bankowe dokładnie określa podstawy jakie obowiązują przekazywanie danych do Biura Informacji Kredytowej, ale także mówi w jaki sposób można je stamtąd usunąć. Trzeba przy tym pamiętać, że do BIK trafiają wszelkie informacje dotyczące kredytów zaciąganych w bankach, ale i SKOK-ach. Zawarte są w nim informacje negatywne, ale także pozytywne, które mogą ułatwić uzyskanie kredytu w przyszłości.

Oferowane przez różne firmy „czyszczenie BIK” oznacza w praktyce najczęściej złożenie w banku lub SKOK-u wniosku o restrukturyzację kredytu lub usunięcie danych z BIK. W większości przypadków chodzi jednak tylko o usunięcie danych pozytywnych, czyli takich, które dla kredytobiorcy są pożyteczne. W przypadku danych negatywnych ich usunięcie uniemożliwiają przepisy prawa bankowego. Istnieją oczywiście sytuacje, w których można ubiegać się o usunięcie danych z BIK, jednak każdy może zrobić to osobiście kontaktując się z bankiem lub SKOK-iem, który dane te przekazał.

Do BIK przekazywane są wszystkie dane dotyczące rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki i SKOK-i. Przekazywane są więc informacje pozytywne, czyli o terminowo spłacanych zobowiązaniach, ale także negatywne, czyli o opóźnieniach i brakach spłaty. Informacje w BIK dotyczą przede wszystkim kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych oraz kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowe oraz limitu debetowego w ROR, a także kredytów poręczonych.

W sytuacji gdy zobowiązanie było spłacane terminowo dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania do momentu spłaty kredytu. Klient może jednak wyrazić zgodę na przetwarzanie danych po spłacie kredytu – w takiej sytuacji dane udostępniane są bankom i SKOK-om przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie lub też do momentu jej cofnięcia. W przypadku gdy zobowiązanie nie było spłacane terminowo – dane przetwarzane są przez pięć lat i nie potrzeba do tego zgody klienta, jeśli zostaną spełnione warunki – opóźnienie w spłacie zobowiązania przekroczyło 60 dni oraz upłynęło 30 dni od poinformowania klienta przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzanie danych klienta bez jego zgody. Zgodnie z prawem bankowym dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez kredytodawców metod statystycznych. Nie potrzebna jest wtedy zgoda klienta, a dane takie nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej.

O usunięcie danych z BIK wystąpić można w trzech przypadkach. Gdy klient odwołał zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego lub upłynął termin na jaki zgoda została udzielona. Gdy upłynął 5-letni termin przetwarzania danych klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania. Gdy nastąpiło wprowadzenie nieprawdziwych lub błędnych danych.

Aby móc dokonać jakiejkolwiek korekty danych, Biuro Informacji Kredytowej musi otrzymać dyspozycję od banku lub SKOK-u, który dane takie przekazał. Możliwość taka istnieje wyłącznie w przypadku złożenia przez klienta do jednej z tych instytucji wniosku z taką prośbą.

Jak wyczyścić BIK?

Jak wyczyścić BIK, a nie portfel

Wiele firm głównym hasłem promującym swoją działalnością ustanowiło „czyszczenie BIK”. Ilość takich reklam w ostatnim czasie jest bardzo duża, jednak wszystkie one starają się wykorzystać niewiedzę klientów i ich nadzieję na polepszenie swojego życia.

Osoby, które poszukują pomocy u firm oferujących tego typu usługi są najczęściej w ciężkiej sytuacji finansowej i w ten sposób chcą zmienić swoje życie. Łudzą się, że specjaliści swoim cudownym działaniem wykreślą z BIK ich złą historię kredytową, dzięki czemu będą mogli pochwalić się pozytywną historią kredytową. Rzeczywistość nie jest jednak taka kolorowa.

Działanie firm reklamujących się w ten sposób jest najczęściej bardzo kosztowne (szczególnie dla osób, które mają kłopoty finansowe, a o takich tutaj mowa przede wszystkim), a na dodatek… jest nieskuteczne. Nie może być jednak inaczej, gdyż prawo bankowe uniemożliwia usunięcie negatywnych wpisów z historii kredytowej BIK. Owszem, historię usunąć można, ale wyłącznie tą pozytywną, a dla każdej osoby jest ona bardzo korzystna. Firmy takie obiecują tak naprawdę „cuda na kiju”.

Ich działanie to najczęściej występowanie w imieniu klienta do banku lub SKOK-u z wnioskiem o restrukturyzację długu i zawarcie ugody, czyli czynności, które każdy człowiek może wykonać samodzielnie. Wystarczy jedynie, żeby zgłosił się z tym do swojego kredytodawcy. BIK nie potrzebuje jednak żadnej zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy opóźnienie w spłacie zobowiązania przekroczyło 60 dni oraz gdy upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania klienta o zaległościach i zamiarze przekazania informacji do BIK. Klient ma szansę interweniować jedynie gdy doszło do pomyłki. W momencie gdy do pomyłki nie doszło, nie ma żadnej możliwości odwołania od zamieszczenia danych w BIK. Nie pomogą w tym żadne pisma z prośbą o usunięcie złych wpisów wysłane tuż po spłacie zaległości. Wiele osób sądzi także, że wystarczy w takim momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych i wszystkie informacje o opóźnieniach, windykacjach czy egzekucjach zostaną usunięte. Nie jest to jednak prawda.

Klient ma oczywiście prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych po spłacie zobowiązania i gdy nie ma opóźnień, jednak w takiej sytuacji działa on na własną szkodę, gdyż informacje dla niego pozytywne nie będą przechowywane w BIK i w ten sposób nie pomogą mu w żaden sposób w przyszłości.

Jak sprawdzić dane w BIG bezpłatnie

Bezpłatne sprawdzenie informacji w BIG

Obecnie w Polsce funkcjonują trzy biura informacji gospodarczej: Infomonitor, KRD oraz ERIF. Artykuł 23 ustawy z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych umożliwia każdemu uzyskanie bezpłatnych informacji na swój temat w jednym z biur.

Czytaj dalej

Zgoda na dane osobowe czyli zgoda na marketing

Zgoda marketingowa – czym jest i co oznacza dla klienta

W obecnych, zdominowanych przez Internet czasach, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczy właściwie wszystkich dorosłych ludzi, a nierzadko jest w niejasny sposób wykorzystywana przez różne firmy czy instytucje.

Czytaj dalej

dłużnik, wierzyciel, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy

Jako wierzyciel określony może być pomiot, któremu zgodnie z treścią tytułu wykonawczego przysługuje określone świadczenie i który dąży do uzyskania tego świadczenie w drodze egzekucji. Dłużnikiem z kolei określany jest podmiot, który według treści tytułu wykonawczego w obowiązku ma spełnić określone świadczenie i przeciwko któremu toczy się egzekucja.

Czytaj dalej

Bankowy Rejestr Dłużników

Bankowy Rejestr – co to jest?

Dzięki współpracy wszystkich banków w ramach Związku Banków Polskich powstał system Bankowy Rejestr, który stał się podstawowym narzędziem wymiany informacji, które banki wykorzystują w trakcie analizy ryzyka kredytowego. Należy do niego wyłącznie banki, a z jego możliwością nie mogą korzystać Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-kredytowe oraz mniejsze firmy pożyczkowe.

Czytaj dalej

Jak usunąć dane z Biura Informacji Gospodarczej?

Jak usunąć dane z Biura Informacji Gospodarczej?

Coraz bardziej popularnym narzędziem miękkiej windykacji staje się Biuro Informacji Gospodarczej. Obecnie działają trzy Biura Informacji Gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów, ERIF oraz Infomonitor. Ktoś, kto znajdzie się w którymkolwiek z nich z pewnością chętnie chciałby usunąć stamtąd swoje dane, gdyż utrudnia to funkcjonowanie. Jak tego dokonać?

Obowiązkiem wierzyciela jest aktualizowanie lub usunięcie informacji gospodarczej jeśli wystąpią następujące wydarzenia: dług częściowo lub całkowicie zostanie uregulowany, wygaśnie zobowiązanie, odzyskanie przez osobę uprawnioną dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona, nieprawdziwość informacji gospodarczej, zmiana innych informacji gospodarczych. Wszystko musi mieć miejsce nie później niż 14 dni od powzięcia informacji o jednym z wyżej wymienionych. W dwóch ostatnich przypadkach wierzyciel ma obowiązek skontaktować się z Biurem, tylko wtedy gdy powziął informację wiarygodną.

W sytuacji gdy wierzyciel sprzeda wierzytelność ma on obowiązek poinformować o tym Biuro, gdyż jest to zmiana innej informacji gospodarczej. Nowy właściciel w ciągu 14 dni musi dokonać aktualizacji danych, a jeśli tego nie zrobi to informacja gospodarcza zostaje usunięta.

Dłużnik nie ma zbyt wielu bezpośrednich możliwości działania jeśli chodzi o aktualizację lub usunięcie danych. Oczywiście jedną z możliwości jest uregulowanie zobowiązania lub też zauważenie pomyłki. Dłużnik musi jednak złożyć wniosek do wierzyciela. W sytuacji gdy wierzyciel otrzyma wniosek od dłużnika, musi zaktualizować lub usunąć dane z Biura. Dłużnik ma także możliwość złożenia wniosku do wierzyciela o poinformowanie innych przedsiębiorców o aktualizacji lub usunięciu danych. Dzięki temu dłużnik może poprawić swoją sytuacje w oczach przedsiębiorców, którzy szukali informacji o nim w Biurze. W prawie przewidziana jest kara grzywny w wysokości do 30 000 złotych, którą może zostać ukarany wierzyciel, który nie zgłosił na czas wniosku o aktualizację lub usunięcie informacji gospodarczej lub też podał ją nieprawdziwą.

Biuro Informacji Gospodarczej usuwa informacje gospodarczą na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, ale także przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro. BIG usuwa także informacje przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła lub została rozwiązana umowa. Może także to zrobić jeśli były przekazane przez wierzyciela, który po ich przekazaniu do Biura został wykreślony z właściwego rejestru lub ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej. BIG usuwa także informacje dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem po upływie dziesięciu lat licząc od końca roku, w którym Biuro taką informację otrzymało. Poza tym Biuro może usunąć informację na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania lub na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem. BIG usuwa także informacje po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, jednak nie później niż po upływie 10 lat od dnia przekazania ich przez wierzyciela.

Pozytywna zdolność kredytowa – od czego zależy?

Jak mieć pozytywną zdolność kredytową?

Aby starania o uzyskanie kredytu okazały się skuteczne konieczne jest pozytywne przejście przez procedurę oceny zdolności kredytowej. To od jej wyników zależy nie tylko wysokość kredyt i warunki na jaki zostanie on przyznany, ale przede wszystkim to, czy w ogóle bank będzie takiego kredytowania chciał udzielić.

Czytaj dalej

Jak działa komornik?

Jakie działanie podejmuje komornik po wszczęciu egzekucji?

Postępowanie komornika w największym stopniu zależy od wierzyciela. To właśnie on decyduje o tym z jakich elementów majątku dłużnika komornik ma wyegzekwować odpowiednią kwotę. Spośród najczęściej wykorzystywanych sposobów prowadzenia postępowania egzekucyjnego można wyróżnić: zajęcia wynagrodzenia, zajęcia świadczenie emerytalno-rentowego, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wierzytelności, zajęcie ruchomości.

Czytaj dalej

Czego niemoże zajać komornik?

Jakich dóbr i w jakich okolicznościach komornik zajmować nie może?

Przepisy polskiego prawa w szczególny sposób określają to jakie dobra i z jakich powodów egzekucji nie mogą podlegać poszczególne dobra. Jeżeli chodzi o ruchomości, komornik nie może zajmować:

  • przedmiotów urządzenia domowego, pościeli, bielizny i ubrań codziennych, niezbędnych dla dłużnika i członków rodziny będących na jego utrzymaniu, a także niezbędnych do wykonywania jego zawodu. Niezbędne przedmioty urządzenia domowego to meble i urządzenia sanitarne takie jak łóżko czy stół. Nie zaliczają się do nich telewizor, pralka, lodówka czy radio.
  • zapasów żywności i opału, które są niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca, który to okres liczy się od momentu zajęcia. Ustalenie członków rodziny pozostających na utrzymaniu dłużnika wynika z określonych okoliczności faktycznych i najczęściej dotyczy osób z dłużnikiem mieszkających.
  • jednej krowy, dwóch kóz lub trzech owiec potrzebnych do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny razem z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.
  • narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowców niezbędnych dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych.
  • u dłużnika pobierającego stałą płacę – pieniędzy w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty; u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.
  • przedmiotów niezbędnych do nauki, papierów osobistych, odznaczeń i przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają dużą wartość użytkową. Za przedmioty niezbędne do nauki uznaje się zeszyty i książki, nawet wtedy gdy mają znaczną wartość majątkową.

Czytaj dalej

Co to ejst BTE – Bankowy Tytuł Egzekucyjny i jego przedawnienie

Bankowy Tytuł Egzekucyjny i jego przedawnienie

Bankowy Tytuł Egzekucyjny to dokument, który tworzy bank i jest podstawą do wszczęcia egzekucji. Dokument taki wydawany jest w momencie, gdy zajdzie konieczność wyegzekwowania od klienta banku należności, która wynikać może na przykład z wypowiedzianej umowy kredytowej.

Czytaj dalej

Co może zajać komornik

Jakie dobra może zajmować komornik?

Można wyodrębnić różne sposoby egzekucji w ramach poszczególnych jej rodzajów. Egzekucję można podzielić na poszczególne jej sposoby przede wszystkim w zależności od rodzaju mienia, do którego się ją kieruje, ale również z uwagi na pożądany sposób zachowania dłużnika, nakazany w tytule egzekucyjnym.

Czytaj dalej

Scoring BIK – o co z tym chodzi?

Scoring BIK – o co chodzi?

Każda osoba, której dane znajdują się w Biurze Informacji Kredytowej może otrzymać od jednej do pięciu gwiazdek lub od 192 do 631 punktów. Im większa ilość punktów lub gwiazdek, tym lepiej dla klienta, a od takiej oceny może zależeć to czy bank zdecyduje się na udzielenie kredytu i ewentualnie na jakich warunkach to zrobi.

Nie istnieje niestety uniwersalny sposób na jak najwyższą ocenę. Specjalny system Biura Informacji Kredytowej przeprowadza szczegółową analizę wszystkich danych zebranych na temat konkretnego klienta i za pomocą specjalistycznego algorytmu wydaje ocenę, którą później określa się jako „scoring BIK”.

Czytaj dalej

Rozmowa z bankiem w sprawie zadłużenia

W jaki sposób rozmawiać z bankiem o zadłużeniu?

Trudna sytuacja finansowa, która kończy się zadłużeniem wobec banku to sytuacja niezbyt przyjemna i niezbyt łatwa, dla każdej osoby, którą spotyka. Bardzo istotnym aspektem postępowania w takim przypadku jest jednak to w jaki sposób rozmawia się z bankiem i jakie działanie się podejmuje.

W każdej rozmowie z bankiem bardzo ważne jest to, żeby mógł on bardzo łatwo i szybko zidentyfikować klienta i dotyczącą go sprawę. Idąc więc na taką rozmowę należy przygotować wszystkie podstawowe dane na imieniu i nazwisku zaczynając, a na numerze PESEL i numerze umowy kredytowej kończąc. Ważne jest także to, żeby w spokoju pozwolić się pracownikowi banku zweryfikować – obowiązuje go bowiem prawo bankowe, którego elementem jest tajemnica bankowa. Taki pracownik może więc dopytywać o datę urodzenia, adres zamieszkania czy inne szczegóły, jednak ma to na celu wyłącznie upewnienie się przez niego, że ma do czynienia z właściwą osobą.

Czytaj dalej

Komornik jak się go pozbyć?

Czy możliwe jest wycofanie sprawy od komornika?

Każda sprawa, która kończy się u komornika nie jest niczym przyjemnym dla osoby, której dotyczy. Wiąże się nie tylko ze stresem i wstydem przed znajomymi, ale także z ogromnymi problemami w codziennym życiu. Nie może zatem dziwić fakt, że osoby, które znalazły się w takiej sytuacji starają się wycofać swoje sprawy z takiego miejsca. Czy jest to jednak możliwe i jak można tego dokonać?

Każda taka sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie i nie istnieje żaden uniwersalny sposób, który działa w stu procentach przypadków. W każdym z nich sytuacja wygląda inaczej, dlatego też niemożliwe jest wskazanie jednego sposobu, który okaże się skuteczny. Istnieją jednakże wskazówki, które mogą okazać się przydatne w każdej sytuacji.

Czytaj dalej

Pożyczka pozabankowa bez bik bez zdolności kredytowej

Pożyczka przeznaczona dla osób z problemami z BIK z zabezpieczeniem  na nieruchomości

POZABANKOWA POŻYCZKA POD NIERUCHOMOŚĆ:
- zabezpieczenie pożyczki – nieruchomość (dom, działka, mieszkanie, lokal komercyjny itp.)
- pożyczka od 30% do 50% wartości nieruchomości
- kwota pożyczki od 50 tys zł  bez górnego limitu
– oprocentowanie 16% w skali roku
– bez dokumentów finansowych,
– bez zaświadczeń z ZUSu i US,
– bez sprawdzania BIKu, KRD, Info Monitora itp.
– okres pożyczki 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy jeśli klient spłaca terminowo,
– klient przez cały okres pożyczki płaci tylko odsetki, kapitał spłacany na koniec okresu pożyczki,
– istnieje możliwość spłaty pożyczką np. kredytu zaciągniętego w banku, w takich przypadkach podczas podpisywania aktu notarialnego dochodzą dodatkowe zapisy dotyczące spłaty starego zobowiązania oraz umożliwienia firmie udzielającej finansowania uzyskania wpisu na I miejscu w KW
- pożyczkobiorca bez względu na formę prawną
- forma zabezpieczenia wpis w dział IV czyli hipoteka
- decyzja w ciągu 2-3 dni roboczych
– umowa notarialna
Lista dokumentów:

Podstawę nabycia
- aktualne zdjęcia domu, działki, nierchomości, lokalu itp. z określeniem powierzchni i wartości
- operat szacunkowy (na samym końcu jeśli będzie potrzebny)
- wypis i wyrys z ewidencji gruntów
- wyjaśnienie lub pomysł lub biznesplan pożyczkobiorcy na spłatę zaciągniętego zobowiązania (w przypadku dużych kwot)
- fundusz musi wpisać się w hipotece na miejsce 1. Jeśli w księdze wieczystej jest wpisany bank z hipoteką, ZUS czy US z tytułu zaległości podatkowych, a także KOMORNIK! To fundusz to spłaci, oczywiście pod warunkiem, że nie przekraczają one 50% LTV .
Fundusz zabezpieczy się na nieruchomości należącej także do osoby trzeciej.

Masz pytania pisz biuro@sekretybik.pl

Restrukturyzacja kredytu – na czym polega?

Restrukturyzacja kredytu

Niemal każda dorosła osoba wie, że wzięcie kredytu nie jest ciężkim zadaniem, a już na pewno dużo łatwiejszym niż  spłata zobowiązania. Nierzadko zdarzają się sytuację, gdy kredytobiorca ma duże problemy ze spłatą zobowiązań, a często wiąże się to z tym, że jest ich kilka a nieraz nawet kilkanaście. Często jedynym rozwiązaniem dla takiej osoby jest restrukturyzacja kredytu albo konsolidacja kredytowa.

Czytaj dalej

Aktualizacji punktacji oraz statusu zobowiązań w BIK

Aktualizacji punktacji BIK oraz statusu

Według obowiązku ustawowego bank ma obowiązek wysyłania aktualizacji ni rzadziej niż raz na miesiąc. BIK jest tylko bazą danych i nie ma wpływu na to co się w niej zanjduje gdyż tylko banki i SKOKi robią aktualizację. Klient posiadający kredyt nie ma żadnego wpływu na szybsze/wolniejsze wygenerowanie oceny punktowej.

Czytaj dalej

Pożyczki online – czy dla każdego?

Przyzwyczailiśmy się, że do uzyskania pożyczki potrzebne są stałe dochody, najlepiej z tytułu umowy o pracę, brak innych zobowiązań oraz czyste konto w bazach dłużników. Teraz jednak nawet wtedy, gdy nie spełnia się jednego czy nawet wszystkich z tych wymogów, można ubiegać się o pożyczkę. Pożyczka bez zaświadczeń jest dostępna w firmach pozabankowych, które działają także online i umożliwiają uzyskanie szybkiej pożyczki internetowej – pieniądze można mieć nawet jeszcze tego samego dnia na swoim koncie!

Czytaj dalej

Karta kredytowa zamiast kredytu?

Na rynku polskim obserwujemy pewien paradoks dotyczący kart kredytowych. Z jednej strony spada liczba ich użytkowników, a z drugiej strony – odsetek zagrożonych kredytów nadal jest wysoki. Polacy w ostatnim kwartale ubiegłego roku posiadali 6,4 miliona kart – o ok. 4,6 miliona mniej niż na koniec 2012 roku. Natomiast wartość zaciągniętych kredytów na kartach wynosi 12,5 mld złotych. Zagrożonych zaś kredytów jest 16,88 procent.

Czytaj dalej

Czym jest BIG?

Czym jest BIG?

Biuro informacji gospodarczej (BIG) to instytucja, która gromadzi dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku, gdy na przykład chcą ubiegać się o kredyt, dostaną decyzję odmowną lub otrzymają kredyt na znacznie gorszych warunkach.

Czytaj dalej

BIK – co to jest?

BIK – co to jest?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) – to instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to znaczy zawierającymi informacje o prawidłowo spłacanych zobowiązaniach, a tworzona w ten sposób historia kredytowa jest instrumentem mogącym służyć uwiarygodnianiu klienta banku.

Czytaj dalej

BIK czy BIG?

BIK czy BIG?

Zdarza się czasem, że Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest mylone z biurami informacji gospodarczej (BIG). Warto wyjaśnić różnice między tymi instytucjami.

Biuro informacji gospodarczej (BIG) jest to instytucja, która przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze, dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. W odróżnieniu od BIK, BIG-i działają na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Natomiast Biuro Informacji Kredytowej współpracuje obecnie z jednym biurem informacji gospodarczej – InfoMonitorem, które jako jedyne w Polsce oferuje bezpośredni, elektroniczny dostęp do baz danych całego sektora bankowego, a także dostęp do informacji pochodzących ze wszystkich sektorów gospodarki.

BIG może przechowywać informacje na nasz temat do chwili, gdy nasz wierzyciel poinformuje biuro, że spłaciliśmy należność do zera. Warto też podkreślić, że informacje do BIG-ów trafiają na innych zasadach niż do BIK.
Informacje mogą przesyłać do BIG-u tylko wymienione w Ustawie przedsiębiorstwa, w sytuacji jeśli zalegamy z płatnościami swoich zobowiązań na kwotę powyżej 200 zł lub jako przedsiębiorca na kwotę powyżej 500 zł, a od przesłania listem poleconym wezwania do zapłaty, minęło 60 dni.

Czytaj dalej

Jak sprawdzić wiarygodność firmy oferującej usługi finansowe?

Klient, który planuje skorzystać z jakichkolwiek usług finansowych, najpierw powinien sprawdzić czy dana instytucja finansowa podlega nadzorowi. Legalnie i według prawa działające podmioty takie jak banki, SKOK-i, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń czy też otwarte fundusze emerytalne podlegają pod nadzór organowi państwowemu jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Czytaj dalej

Czym jest kredyt bez bik oraz kredyt z komornikiem?

Kredyty bez bik bądź kredyty z komornikiem mają być dobrym haczykiem na klientów, którzy ze względu na brak zdolności kredytowej otrzymują odmowy ze strony banków w sprawie udzielenia jakiegokolwiek kredytu. Tego typu kredyty najczęściej są obarczone dużymi kosztami i mają krótkoterminowy charakter.

Czytaj dalej

Jaka jest różnica między bankiem a para bankową instytucją finansową

Bank jest instytucją nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, a pieniądze lokowane przez klientów są chronione poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki regulacjom prawnym oraz tym instytucjom w razie niewypłacalności danej jednostki finansowej, klient może dostać zwrot ulokowanych pieniędzy w kwocie do 100 tysięcy Euro.

Czytaj dalej

Dlaczego mogę dostać bez problemu pożyczkę w parabanku, podczas gdy bank mi jej odmówił?

Banki muszą sprawdzać zdolność kredytową klientów, zanim zdecydują się udzielić kredytu jakiejkolwiek osobie. Jest to związane z ponoszonym ryzkiem kredytów niespłacanych przez kredytobiorców. Z kolei parabanki najczęściej udzielają kredytów, jednak zabezpieczają się na swój sposób. Stosują wysokie prowizje i opłaty po to, aby pokryć ewentualne niespłacone kredyty. Banki mają niższe prowizje oraz wszelkie opłaty związane z udzieleniem kredytu, dlatego nie każdemu klientowi zgadzają się przyznać kredyt. Ponoszą również ryzyko niespłaconych kredytów, dlatego osobom nie posiadającym odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, odmawiają udzielenia kredytu.

Czytaj dalej

Parabank – co to jest?

W polskim prawie nie ma takiego pojęcia. Jest to działalność, które nie podlega nadzorowi żadnej z Komisji zajmujących się sprawami finansowymi. Jest to podmiot nie będący ani bankiem ani też instytucją posiadającą prawo do przyjmowania depozytów i udzielania kredytów.

Na jakich zasadach działają instytucje finansowe, które nie są bankami, a oferują usługi podobne do lokat bankowych?

Banki, które objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, dbają o ochronę powierzonych przez klientów środków finansowych oraz działają zgodnie z przepisami prawa. Wszelkie podmioty nie podlegające pod ich nadzór, działają tak naprawdę nielegalnie i nie dają żadnej gwarancji co do ewentualnego zwrotu oszczędności klienta, tak jak to daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Działają one jedynie na zasadach ogólnych.

Czy instytucja finansowa może zatrzymać opłatę przygotowawczą w przypadku nie udzielenia w późniejszym okresie pożyczki/kredytu?

Po 18 grudnia 2011 roku, wszelkie opłaty przysługują kredytodawcy jedynie w momencie zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Odmowa zawarcia umowy, zobowiązuje kredytodawcę do niepobierania jakichkolwiek opłat przygotowawczych. Od podpisanej umowy mamy prawo odstąpić w ciągu 14 dni, nie podając przyczyny. Przysługuje nam wtedy zwrot poniesionej opłaty przygotowawczej.

Jakie może być maksymalne oprocentowanie pożyczki czy też kredytu? Czy może wynieść 1000%?

Według polskiego prawa, oprocentowanie zarówno pożyczek jak i kredytów może być do      4 razy wyższe niż wysokość stopy kredytu lombardowego NBP. Przykładowo na dzień 25 listopada 2012 roku stopa ta wynosiła 6% więc teoretycznie oprocentowanie może wynieść maksymalnie 24%. Jednak pojęcia oprocentowania nie regulują kosztów związanych z powzięciem kredytu, takich jak opłaty czy prowizje. Stąd też wynikają bardzo często oprocentowania dużo wyższe niż te przewidziane ograniczeniami prawnymi. Przekraczać mogą one również koszty określone w umowie.

Różniaca między kredytem a pożyczką

Kwestie dotyczące pożyczki regulują przepisy kodeksu prawa cywilnego.  Pożyczać można nie tylko pieniądze, ale i rzeczy oznaczone co do gatunku. Pożyczka nie wymaga pisemnej umowy, lecz powyżej wartości 500 zł powinna zostać spisana. Można ją również przeznaczyć na dowolny cel. Umowa nie musi opiewać na konkretne prowizje czy jakiekolwiek opłaty i może zostać zawarta bezterminowo. Jednak pożyczkodawca może w dowolnym momencie zażądać jej zwrotu. W tym momencie pożyczkobiorca w ciągu 6 tygodni musi zwrócić przedmiot pożyczki.

Czytaj dalej

BIK – zalety współpracy dla banku

 

Przeglądarka zapytań pakietowych Biura Informacji Kredytowej

            Biuro Informacji Kredytowej jest bardzo cennym źródłem informacji o dotychczasowej historii kredytowej klienta. Prawo bankowe pozwala na to, by korzystając z danych oferowanych przez BIK, sprawdzić ryzyko związane z udzieleniem takiemu klientowi kredytu, dokonać segmentacji portfela kredytowego, ale i spróbować zanalizować zachowania klienta. Dzięki takim danym banki są w stanie przeprowadzać coraz bardziej zaawansowane analizy finansowe swoich klientów.

Czytaj dalej

BIK przedsiębiorca – zasada działania

System Informacji BIK Przedsiębiorca

            Jest to międzybankowy system wymiany informacji na temat zobowiązań kredytowych przedsiębiorców. Jest jednym z elementów ogólnego programu dotyczącego monitorowania kredytowych klientów banków i SKOK-ów, którego autorem jest Biuro Informacji Kredytowej.

Czytaj dalej

Allmoney – pożyczka pozabankowa – tylko czy na pewno?

Allmoney – pożyczka pozabankowa – tylko czy na pewno?

Parabanki jak grzyby po deszczu powstają się jeden za drugim. Jest to z pewnoscią odpowiedź na restrykcje wprowadzane przez KNF oraz ustawodawcę. Chodzi głównie o rekomendacje dotyczącą sposobu obliczania zdolności kredytowej. Ostatnio dużo mówi się o allmoney. Dla kogo jest ta oferta a kto nie może liczyć na pomoc tej instytucji finansowej w udzieleniu kredytu?

Czytaj dalej

Ostrzeżenia publiczne KNF

Ostrzeżenia puliczne KNF to lista instytucji działających bez koniecznych zezwoleń zgodnie z obowiązującym prawe.

Najważniejsze jest aby sprawdzić na liście Komisji Nadzoru Finansowego czy taka firma posiada licencję. Listę podmiotów można znaleźć w zakładce „podmioty nadzorowane” na stronie www.knf.gov.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości można również sprawdzić listę ostrzeżeń publicznych. Firma, która się na niej znajduje, najprawdopodobniej nielegalnie prowadzi działalność gospodarczą nie mając wymaganego prawnie zezwolenia.

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI BANKOWYCH

Wymienione podmioty nie posiadają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowej na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności na przyjmowanie depozytów pieniężnych:

Czytaj dalej

Parabanki będą korzystały z BIK

Parabanki oraz firm pożyczkowe chcą współpracować z BIK.
To wręcz rewolucja na naszym rynku finansowym. Parabanki będą mogły zarówno umieszczać na czarnej liście osoby, którzy nie spłacają pożyczek, jak i sprawdzać przyszłych klientów.

Czytaj dalej

Getin Up – konto

Konto Getin UP, to przede wszystkim pełna wygoda, bycie moblinym oraz kontrola nad finanswami osobistymi.


Zalety Konta Getin UP:

- bezpłatne konta dla aktywnych użytkowników – pod warunkim użytkowania karty w transakcjach bezgotówkowych
- bezpłatne przelewy internetowe, przez Facebook, mailowo oraz przez SMSy, szeroki pakiet usug dodatkowych

konto-getin-up

Bankowość Internetowa Getin Banku to internetowy kanał dostępu, dzięki któremu przez całą dobę masz dostęp do swoich środków.

Czytaj dalej

BZ WBK a zła historia w BIK przy staraniu się o kredyt hipoteczny

BZ WBK sprawdzi cię w BIK zanim przyzna ci kredyt podobnie jak każdy bank – przy czym nie jest aż tak bardzo rygorystyczny jak większość banków.

Co wyróżnia Bank Zachodni WBK pod tym względem:

  •  Bank Zachodni sprawdza BIK 12 m-cy wstecz
  •  Bank nie akceptuje opóźnień powyżej 30 dni ponad kwotę 500 zł, jeśli opóźnienia powyżej 30 dni, ale poniżej 500 zł – wówczas temat rozpatrywany jest indywidualnie

 

Jak Deutsche Bank patrzy na BIK przy kredycie hipotecznym

Deutsche Bank jeżeli chodzi o BIK jest bardzo rygorystyczny pod tym względem. Najczestrzą przyczyną odrzucenia wniosku kredytowego w tym banku jest właśnie BIK. Dlatego jeżeli chcesz starać się o kredyt w tym banku ze względu na bardzo kożystne warunki warto takowy BIK wyczyscić (o ile jest to możliwe) przed przystąpieniem do procesu kredytowego, ponieważ jeżeli jest jakieś niewielkie opóźnienie w przedziale 0-30 to klient i tak musi się dobrze wytłumaczyć. O zaległościach powyżej 30 dni nie ma mowy. Nawet niewielkie opóźnienia mogą skutkowac decyzją negatywną.

Konkulzja jest prosta: Deutsche Bank to bank dla ludzi zamożnych, którzy oczekują taniego kredytu i posiadają idealną historię w BIK.

Jak Getin Noble Bank patrzy na BIK – kredyt hipoteczny?

Bank nie akceptuje opóźnień w BIK, opiera się na punktacji score, nie akceptuje bieżących
opóźnień w zobowiązaniach. GNB patrzy nie tylkona historię ale głównie na punktację w Biurze Informacji Kredytowej.

Bank przyjmuje nastepującą segmętację klienta:

Scoring A+ – punktacja powyżej 560 pkt

Scoring A – powyżej 520 punktów

Scoring B – 480-520 punktów

Scoring C – 440-480 punktów

Scoring D – 380-440 punktów – poza norną

Scoring E – poniżej 380 punktów – tutaj klient się już nie kwalifikuje na jakiekolwiek produkty.

Brak Score – brak jakiejkowiek historii kredytowej.

Czytaj dalej

Idea Bank a BIK kredyt hipoteczny i na firmę

Idea Bank zanim udzili potęcjalnemu klientowi kredytu sprawdzi jego punktację w BIK czyli tzw. scoring punktowy. Chodzi tutaj o ocenę punktową oraz tzw. wzkaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia złego zdarzenia. Czym wyższa ocena puntowa tyl w oczach banku klient jest bardziej wiarygodny. Ocenę punktowa możemy się także poznać wysyłając zapytanie do BIK o tzw. Raport PLUS z oceną punktową.

Czytaj dalej

Bank Pocztowy a BIK

Bank bada zobowiązania klienta w BIK na przestrzeni 2 lat wstecz. Klient, którego Bank nie akceptuje to taki, którego zobowiązanie osiągnęło status poniżej standardu (31-90 dni opóźnienia) na kwotę wyższą niż 200 zł. Opóźnienia “pod obserwacją” (0-30 dni) Bank akceptuje w każdym przypadku niezależnie od kwoty.

Czytaj dalej

Parabanki – jak uważnie podpisywac umowy?

Zaledwie 1/4 polskich konsumentów przeczyta umowę przed jej podpisaniem! Z raportu „Nie Łykaj jak Pelikan” wynika, że Rodacy są wyjątkowo niedobrzy w kwestiach finansowych. Czy parabank jest monitorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego? Ile kosztuje pożyczka w parabanku? To tylko dwa najistotniejsze pytania, na które koniecznie musimy poszukać odpowiedź przed podpisaniem wiążącej Nas z parabankiem umowy!

Czytaj dalej

Firmy oddłużeniowe – którą wybrać?

Jak pokazuje doświadczenie firm oddłużeniowych przybyło w związku, ze rynek zgłasza na to zapotrzebowanie. Sprawa oddłużania to nic innego jak przejście przez proces, który będzie umożliwiał dalszą obsługę zobowiązań przeważnie przez wydłużanie terminu płatności dzięki czemu klient będzie nadal w stanie spłacać zobowiązania.

Zanim przystąpisz do procesu oddłużania  sprawdź, komu powierzasz swoje pieniądze (nie zawsze to co jest napisane w intrenecie jest prawdziwa – gdyż często takie firmy tworzą same sobie pozytywne opicie. Możesz także  zorientować się, czy warto korzystać z usług małej firmie działającej przeważnie na lokalnym rynku. Następnie dowiedz się, jaka jest historia firmy, czy działa na rynku odpowiednio długo.

Egzekucja komornicza to często ostateczność


Egzekucja komornicza – kogo to dotyczy?

Po wystawieniu bankowego tytuły egzekucyjnego może odwiedzić cię komornik jeśli ociągasz się w spłacie kredytu. Komornik jest ostatnią instytucja działająca na rzecz wierzyciela.

 Uproszczony proces egzekucji komorniczej:

1. Komornik zawiadamia dłużnika o wszczęciu postępowania.

2. Komornik wzywa pracodawcę do zajęcia odpowiedniej wysokości wynagrodzenia.

3. Komornik zawiadamia bank o zajęciu rachunku bankowego dłużnik a także zawiadamia dłużnika o zajęciu rachunku bankowego.

4. Komornik dokonuje wyceny nieruchomości po uprzednim zawiadomieniu jeżeli dłużnik takowe posiada. Po czym odbywa się pierwsza licytacja za ¾ wartości a następnie w przypadku braku chętnych za 2/3 wartości operatu.

 

Ile komornik może obciążyć dochodów dłużnika:

1. Renty i emerytury — 25%

2. Umowa zlecenia — 100%

3. Kontrakt menedżerski — 100%

4. Umowa o pracę — 50%

5. Świadczenie alimentacyjne — 60%

 Jest to znaczne uogólnienie ale tak przeważnie wygląda egzekucja.

Należy pamiętać, iż jest coś takiego jak kwota wolna od potrąceń, która stanowi minimalnego wynagrodzenia za pracę, pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy — przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.