BIK przedsiębiorca – zasada działania

System Informacji BIK Przedsiębiorca

            Jest to międzybankowy system wymiany informacji na temat zobowiązań kredytowych przedsiębiorców. Jest jednym z elementów ogólnego programu dotyczącego monitorowania kredytowych klientów banków i SKOK-ów, którego autorem jest Biuro Informacji Kredytowej.

            System Informacji BIK Przedsiębiorca ma za zadanie usprawnić zainteresowanym placówkom zdobywanie informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców wobec banków. Informacje te gromadzi i udostępnia Biuro Informacji Kredytowej, które dostaje je dzięki procesowi międzybankowej wymianie informacji.

            W Systemie Informacji BIK Indywidualny gromadzone są informacje dotyczące indywidualnych zobowiązań wobec banków, czyli m.in. kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Natomiast w SI BIK Przedsiębiorca zbierane są dane dotyczące zobowiązań, które wynikają z prowadzonych przez klientów działalności gospodarczej. Do takich zobowiązań zaliczyć można np. kredyty inwestycyjne przedsiębiorców, wynikające z zabezpieczenia kredytów gospodarczych zobowiązania osób fizycznych czy też kredyty udzielone rolnikom w związku z finansowaniem ich działalności gospodarskiej.

            Do podmiotów, których dotyczy SI BIK Przedsiębiorca zaliczyć można: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby wykonujące wolny zawód, spółkę cywilną, spółkę jawną, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna, spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja, wspólnota mieszkaniowa, przedsiębiorstwo państwowe, gmina, powiat, województwo.

            Przystąpienie do takiego systemu daje bankom możliwość rozwoju produktów i usług przez nie oferowanych. Pomaga także zmniejszyć ryzyko udzielenia „złego kredytu”, dzięki lepszej i rzetelniejszej ocenie możliwości finansowych klienta, wynikającej z większej ilości dostępnych danych. Zalety korzystania z systemu można wyróżnić w kilku punktach:

– większa efektywność procesu kredytowego,

– prostsze procedury analizowania wniosków kredytowych, a co za tym idzie łatwiejsze podejmowanie decyzji,

– możliwość precyzyjnego określenia strategii wobec określonego segmentu klientów,

– polepszenie wewnętrznych systemów oceny ryzyka.

            Dysponowanie informacjami uzyskanymi dzięki SI BIK Przedsiębiorca zdecydowanie ułatwia podejmowanie odpowiednich decyzji kredytowych. Daje także bankom większa bazę danych dotyczącą podmiotów, o których wcześniej nie miały one zbyt wielu informacji, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko podejmowane przez bank.

            Dane możliwe do uzyskania dzięki SI BIK Przedsiębiorca można podzielić na kilka różnych dziedzin:

1) Dane identyfikacyjne klienta – dają możliwość identyfikacji klienta chcącego zaciągnąć w banku kredyt, a także zweryfikować informacje podane przez niego we wniosku kredytowym,

2) Dane sumaryczne – całościowe podsumowanie zobowiązań klienta wobec innych banków, wartość zaciągniętych kredytów, wysokość kwot pozostałych do spłaty, a także ewentualnych zaległości,

3) Historia kredytowa – przedstawia dane dotyczące tego, jak klient realizował dotychczasowe zobowiązania wynikające z innych kredytów,

4) Historia zapytań – przedstawia informacje, które klient podawał przy ewentualnym składaniu wniosku kredytowego. Pozwala na zdobycie informacji o tym jakie kredyty klient chciał zaciągnąć, nawet jeśli nie udało mu się ich otrzymać,

5) Komunikaty specjalne – inne informacje na temat dotychczasowej historii kredytowej klienta.

6) Kopie danych z zapytania o raport – przedstawiają dane o podmiotach związanych z klientem, jego dane adresowe i indywidualne, a także szczegółowe informacje o wnioskach złożonych w przeszłości,

7) Informacje pochodzące z Biura Informacji Gospodarczej – podawane są jeśli przy zapytaniu o informacje o kliencie zostanie złożona taka prośba.

            Istnieje wiele sposobów na wykorzystanie danych podawanych przez Biuro Informacji Kredytowej. Najczęściej banki wykorzystują je do weryfikacji danych podawanych przez klienta, lepszej oceny jego zdolność kredytowej, zdobycia informacji o ewentualnych problemach z płynnym spłacaniem wcześniejszych zobowiązań czy ewentualnym zwiększeniu liczby zapytań o nowe kredyty przy braku spłacenia poprzednich zobowiązań. System Informacji BIK Przedsiębiorca daje także możliwość sprawdzenia informacji o podmiotach związanych lub też współpracujących z wnioskującą o kredyt firmą. Dzięki temu może się ona stać bardziej wiarygodna i warta zaufania.

Rodzaje raportów Systemu Informacji BIK Przedsiębiorca

Produkt

Raport kredytowy (dla nowych klientów)

Raport monitorujący (dla wcześniej obsługiwanych klientów)

Zakres informacyjny

– identyfikacja podmiotu, dane o ewentualnych poprzednich kredytach,

– informacja o obecnych zobowiązaniach i ich obsłudze, historia kredytowa,

– informacje o składanych przez przedsiębiorstwo wnioskach kredytowych.

Obszary możliwego zastosowania

Ocena ryzyka kredytowego, przygotowanie oferty i podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu

– zweryfikowanie informacji o innych zadłużeniach i ich stanie spłacania,

– informacje o historii kredytowej i sytuacji płatniczej klienta,

– informacje o historii kredytowej i sytuacji płatniczej podmiotów współpracujących z klientem,

– informacje o historii kredytowej i sytuacji płatniczej osób fizycznych związanych z podmiotem.

Monitorowanie klienta i obsługi transakcji

– monitorowanie zobowiązań klienta w innych instytucjach,

– sprawdzenie wywiązywania się klienta z umów kredytowych.

Restrukturyzacja i windykacja

– monitorowanie zobowiązań klienta w innych instytucjach,

– informacje o ewentualnych toczących się postępowań restrukturyzacyjnych lub windykacyjnych

Inne działania bankowe

– weryfikacja możliwej współpracy w ramach innych produktów,

– ocena potrzeb kredytowych klienta,

– wykorzystanie danych do wewnętrznej segmentacji portfela klientów banku.

– wykorzystanie danych do oceny ryzyka odejścia klienta z banku,

– wykorzystanie informacji do przedstawienia zindywidualizowanej oferty.

            Przykładowe raporty otrzymane dzięki Systemowi Informacji BIK Przedsiębiorca:

– Raport bezpośrednio dotyczący klient wnioskującego o kredyt, czyli także ewentualnego poręczyciela czy też ubezpieczyciela,

– Raport o osobie powiązane z wnioskującym,

– Raport na temat najważniejszych akcjonariuszy przedsiębiorcy,

– Raport ewentualnych oddziałów czy też fili przedsiębiorstwa,

– Raporty dotyczące głównych odbiorców lub dostawców klienta.

            Banki korzystające z SI BIK Przedsiębiorca mają także możliwość skorzystania z danych oferowanych przez Biuro Informacji Kredytowej dotyczące klientów indywidualnych. Może się to okazać bardzo pomocne, gdy klientem banku jest np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub przedstawiciel małego przedsiębiorstwa. Biuro Informacji Kredytowej oferuje także dostęp do grupy produktów BIK4Company, które pozwalają na bardzo sprawną i szybką analizę sytuacji finansowej klient, włącznie ze sprawozdawczością finansową za pięć ostatnich okresów sprawozdawczych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.