dłużnik, wierzyciel, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy

Jako wierzyciel określony może być pomiot, któremu zgodnie z treścią tytułu wykonawczego przysługuje określone świadczenie i który dąży do uzyskania tego świadczenie w drodze egzekucji. Dłużnikiem z kolei określany jest podmiot, który według treści tytułu wykonawczego w obowiązku ma spełnić określone świadczenie i przeciwko któremu toczy się egzekucja.


Tytuł egzekucyjny to dokument, który stwierdza obowiązek określonego świadczenie w momencie, gdy tak stanowią przepisy. Z tytułu takiego wynikać musi to, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem, a także jaka jest treść roszczenia wierzyciela, a jednocześnie obowiązki świadczenia dłużnika. Z artykułu 777 kodeksu postępowania cywilnego wynika, że tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenia sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu oraz ugoda zawarte przed sądem, orzeczenia referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu; wyroki sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda przed mediatorem; inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu drodze egzekucji; akty notarialne, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, labo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest wskazany w akcie; akty notarialne, w których dłużnik poddał się do egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej lub też oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużników i egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności; akty notarialne, w których właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost lub oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.
Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Nadanie tytułowi egzekucyjnemu takiej klauzuli jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli zastosowanie przymusu państwowego w takim postępowaniu na podstawie istniejącego tytuły egzekucyjnego. Nadanie klauzuli wykonalności powoduje, że tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy jest podstawą do prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika, gdy klauzula nie zawiera ograniczenia w tym zakresie.
Klauzula wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli na zastosowanie przymusu państwowego na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego. Tytuł egzekucyjny po nadaniu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy jest podstawą do prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika, gdy klauzula nie zawiera ograniczeń w tym zakresie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.