BIK – co to jest?

BIK – co to jest?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) – to instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to znaczy zawierającymi informacje o prawidłowo spłacanych zobowiązaniach, a tworzona w ten sposób historia kredytowa jest instrumentem mogącym służyć uwiarygodnianiu klienta banku.

A jak to się zaczęło?

W 1991 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich powstał „Bankowy rejestr klientów czasowo niewywiązujących się z zobowiązań”. W październiku 1997 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich i 21 największych banków, utworzone zostało Biuro Informacji Kredytowej. BIK gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz instytucji finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym.
BIK powstał dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu.

Jak działa BIK?

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe, udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. Współpraca ta jest możliwa wyłącznie z instytucjami, które są w stanie zapewnić wzajemność wymiany informacji kredytowej. BIK spełnia rolę społeczną, zapobiegając nadmiernemu zadłużaniu się, a także wspierając odpowiedzialne kredytowanie. Biuro wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych oraz działa na podstawie restrykcyjnych przepisów – Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
Biuro Informacji Kredytowej współpracuje praktycznie z całym polskim sektorem bankowym, instytucje finansowe mają gwarancję, że informacje o kredytobiorcach, które znajdują się w bazie Biura są pełne, rzetelne i wiarygodne.

Jakie dane są przekazywane do BIK ? 

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki, SKOK-i lub instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które spłacane są lub spłacane były nieterminowo. Mówiąc inaczej – BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez bank, SKOK oraz instytucje finansowe, które udzielają kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. Są to informacje  zarówno pozytywne (jeśli kredyty spłacane są terminowo), jak i negatywne (gdy kredyty spłacane są z opóźnieniem). W BIK znajdują się informacje o danych osobowych klientów, dane na temat zobowiązań wobec banków, SKOK-ów i instytucji finansowych udzielających kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym, takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat, informacje o zadłużeniu. Zobowiązania przetwarzane w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR, a także kredytów poręczonych.

Ile czasu te dane znajdują się w BIK?

Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo – dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do spłaty kredytu. Jeśli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych po spłacie kredytu, to dane te są udostępniane bankom, SKOK-om i instytucjom finansowym, udzielającym kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym – w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie. Jeśli klient nie wyraża takiej zgody, dane gromadzone są przez okres 5-letni, jeśli nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni, a także upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.
Dodatkowo na mocy ustawy Prawo bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez kredytodawców metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody klientów i jest ograniczone do wybranego zakresu danych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.