Jak ING patrzy na BIK?

Rekomendowane jest podjęcie negatywnej decyzji kredytowej w przypadku:

najgorszy bieżący status należności jest poniżej standardu, wątpliwy lub stracony (opóźnienia w spłacie powyżej 30 dni)

najgorszy historyczny status należności jest wątpliwy lub stracony (opóźnienia w spłacie powyżej 90 dni) w przypadku występowania rachunków ze statusem windykacji, egzekucji, umorzenia lub odzyskania należy podjąć decyzję negatywną, o ile nie uzyska się od Klienta wiarygodnych informacji/wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji jeżeli występuje niezgodność danych podawanych we wniosku a danymi z BIK (w szczególności dane osobowe, dane dotyczące zadłużenia w innych bankach)pracownik powinien dążyć do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości z Klientem. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia rozbieżności, uprawniona osoba przyjmuje jako wiarygodne dane:

a. odnoszące się do zadłużenia Klienta w innych bankach – informacja z BIK, o ile jest ona większa niż podawana przez Klienta we wniosku

b. osobowe i adresowe – zweryfikowane na podstawie informacji z BIK, dane zawarte we wniosku kredytowym

Rekomendacje odnośnie zaległości o historycznym statusie poniżej standardu występujących w okresie ostatnich 12 miesięcy:

jeżeli najgorszy historyczny status należności w bazie jest poniżej standardu i należność była tak klasyfikowana do 12 miesięcy (od daty zgłaszania zapytania) – decyzja powinna być poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji kredytowej Klienta w tym powodów powstania zaległości (w przypadku jednorazowego statusu PS wyjaśnienie powodu nie jest obligatoryjne) Rekomendacje odnośnie traktowania zaległości z tytułu opłat i prowizji, końcówek i małych zaległości kredytowych:

 możliwe jest udzielenie kredytu osobie, której historyczny lub bieżący status należności (w tym z tytułu poręczenia) jest gorszy niż normalny (tzn. gorszy niż 0- 30 dni opóźnienia w spłacie), jeśli:

1. Spełnione są łącznie warunki:

a. kwota zadłużenia klasyfikowana do kategorii gorszej niż normalna jest nie większa niż 100 zł

b. z harmonogramu spłaty, utrzymywania stanu zadłużenia lub definicji produktu można wnioskować o przypadkowości powstałej zaległości, np. końcówka spłaty zadłużenia, niewielkie debety utrzymujące się przez długi okres

c. w historii spłat zadłużenia w okresie ostatnich 24 miesięcy nie wystąpiły inne zaległości

lub

2. Należność powstała z tytułu opłat lub prowizji

Rekomendowane jest podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej w przypadku, gdy:

1. W (bieżącym) ostatnim m-cu liczba zapytań o różne produkty <=5 i w ostatnich 3 miesiącach <=9

2. W celu otrzymania informacji, jakiego typu transakcji dotyczyło zapytanie należy dokonać porównania pól: liczba zapytań z ekranu Przegląd informacji z BIK, z danymi Typ transakcji ekranu Dane o kredytach z BIK

3. Jeżeli analiza prowadzona jest na początku miesiąca (I dekada), należy uwzględnić zapytania z ostatnich 3 miesięcy

Rekomendowane jest podjęcie negatywnej decyzji kredytowej w przypadku, gdy:

– w (bieżącym) ostatnim m-cu liczba zapytań o różne produkty > 5 i w ostatnich 3 mcach > 9

Dane z zapytań należy skonfrontować z danymi o kredytach. Jeśli w następstwie zapytań Klient nie uzyskał wnioskowanego kredytu zaleca się podjęcie decyzji negatywnej

Możliwość komentowania jest wyłączona.