Pozytywna zdolność kredytowa – od czego zależy?

Jak mieć pozytywną zdolność kredytową?

Aby starania o uzyskanie kredytu okazały się skuteczne konieczne jest pozytywne przejście przez procedurę oceny zdolności kredytowej. To od jej wyników zależy nie tylko wysokość kredyt i warunki na jaki zostanie on przyznany, ale przede wszystkim to, czy w ogóle bank będzie takiego kredytowania chciał udzielić.

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zobowiązania razem z odsetkami w ustalonych w umowie terminach. Mówiąc inaczej, osoba posiada zdolność kredytową jeśli jest w stanie spłacić terminowo zobowiązania wiążące ją z kredytodawcą. Większość ludzi przez zdolność kredytową rozumie osiąganie odpowiednich dochodów, jednak bardziej prawidłowym jest określenie go jej jako szeregu różnych elementów, których często nie można ocenić obiektywnie jak na przykład stabilność sytuacji zawodowej.

W przypadku udzielania kredytu bank bierze na siebie spore ryzyko, gdyż środki, które pożycza kredytobiorcy pochodzą z depozytów złożonych przez innych klientów banku. Nigdy nie jest przy tym możliwe wydanie oceny, że w stu procentach dany klient będzie spłacał swoje zobowiązanie. Nie da się (lub jest to bardzo trudne) bowiem przewidzieć jak będzie wyglądała sytuacja finansowa klienta za 10 czy 15 lat. Bank przeprowadza więc analizę, która ma ocenić obecne ryzyko kredytowe, ale także oszacować jak duże może być ono w trakcie całego okresu kredytowania.

W jaki sposób bank ma sprawdzać zdolność kredytową klienta nie jest szczegółowo określone przez polskie prawo bankowe. O zdolności kredytowej każdego klienta decydują więc wewnętrzne procedury obowiązujące w każdym banku. Może z tego powodu wystąpić sytuacja, gdy klient, który w jednym banku nie otrzymał kredytu, w innym dostanie go bez większego problemu. Dlatego tak istotne jest to, by decydując się na wzięcie kredytu zapoznać się z ofertą wielu banków.

Pożyteczne może to być także wtedy, gdy klient nie ma obaw odnośnie tego czy bank udzieli mu kredytu. W różnych bankach w różny sposób oblicza się wysokość raty, dzięki temu warto poszukać takiego, który przedstawi najkorzystniejszą propozycję. W największym uproszczeniu można przyjąć, że bank sumuje dochody klienta, następnie odejmuje od nich wszystkie stałe koszty ponoszone przez niego w każdym miesiącu (rachunki, żywność, raty, paliwo itp.), a otrzymana w ten sposób kwota może stanowić miesięczną ratę kredytu. W rzeczywistości banki stosują dużo bardziej skomplikowane formuły obliczania zdolności kredytowej.

O tym jak szczegółowo oceniana jest zdolność kredytowa danego klienta decyduje szereg różnych czynników. Jednym z nich jest historia współpracy na linii klient-bank. Szybszej i mniej szczegółowej oceny zdolności kredytowej, a także lepszych warunków cenowych może spodziewać się klient, który posiada już w danym banku ROR, ma w nim aktywne karty kredytowe lub w którym przeszłości brał i prawidłowo spłacał inny kredyt. Dlatego też w pierwszej kolejności należy sprawdzić warunki jakie proponuje bank, z którego usług korzysta się na co dzień. Innym czynnikiem jest to jak duża jest kwota i jak długi jest okres kredytowania, o jakie wnioskuje klient. W przypadku kredytów na niską kwotę i krótki okres spłaty, procedura oceny zdolności jest oczywiście mniej szczegółowa. Rośnie ona jednak wraz ze wzrostem obu aspektów kredytów. Innym istotnym czynnikiem jest proponowane przez kredytobiorcę zabezpieczenie. Im jest ono bardziej wartościowe i płynne, tym mniej szczegółowa może być ocena zdolności kredytowej. W szczególnych przypadkach sam fakt przedstawienia zabezpieczenia pozwala ominąć pozostałe etapy przygotowania do podpisania umowy kredytowej. Znaczenie ma także rodzaj produktu kredytowego. Duża konkurencja na rynku kredytowym spowodowała rozluźnienie procedur badania zdolności kredytowej w przypadku na przykład kart kredytowych czy kredytów konsumpcyjnych.

Wymagane przez bank informacja mają ścisły związek ze szczegółowością procesu badania zdolności kredytowej, dlatego warto zadbać o to, by przedstawione we wniosku kredytowym informacje były aktualne i kompletne. Wiele aspektów ocenianych przez bank daje klientowi możliwość przedstawienie swojej osoby w lepszym świetle i na uzyskanie lepszych warunków kredytowania. W przypadku gdy współmałżonek osoby starające się o kredyt pracuje i osiąga dochody warto rozważyć wspólne staranie się o kredyt. W takiej sytuacji bank bierze pod uwagę zsumowane dochody wnioskodawców, co może pozwolić na uzyskanie wyższej kwoty kredytu.

Bardzo ważnym aspektem przy ocenie zdolności kredytowej klienta jest to jakie osiąga on dochody, jednak nie należy go też przeceniać. Istotne jest to skąd owe dochody pochodzą i na co są przeznaczane, a dla banku najważniejsze jest to, by dochody te były stabilne. W ten sposób bank chce mieć jak największą pewność, że osiągane przez klienta dochody nie będą podlegały wielkim zmianą przez cały okres kredytowania. Z tego powodu najlepszym klientem dla banku jest ktoś, kto związany jest z pracodawcą umową o pracę na czas nieokreślony. Ważny dla banku jest także okres dotychczasowego zatrudnienia, a im jest on dłuższy tym większa jest stabilność zatrudnienia. Dosyć przychylnie banki podchodzą także do klientów osiągających dochody na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Ważne jest to, by w takim przypadku mieć możliwość udokumentowania ciągłości uzyskiwania takich dochodów. W sytuacji gdy klient osiąga dochody na podstawie umowy o pracę, a także wykonuje dodatkowo pracę na umowie zlecenie, warto we wniosku kredytowym uwzględnić oba dochody. Warto także poinformować bank o dochodach uzyskiwanych z wynajmu, inwestycji kapitałowych czy praw autorskich. W przypadku przedsiębiorców muszą oni udokumentować osiągane dochody przedstawiając deklaracje podatkowe z ostatnich okresów.

Istotnym aspektem jest także ilość osób w gospodarstwie domowym. Dla banku w taki sam sposób traktowana jest osoba dorosła, co niemowlak i każda kolejna osoba w gospodarstwie może zmniejszać zdolność kredytową. Nie warto jednak informacji tego typu zatajać przed bankiem, gdyż może to być później poważnie ukarane.

Bardzo ważne jest także to, żeby poinformować bank o wszystkich spłacanych kredytach i pożyczkach, a informacje te muszą być pełne i rzetelne. Można być pewnym, że i tak bank sprawdzi te informacje w Biurze Informacji Kredytowej, dlatego nie warto ich zatajać. Uwzględnić należy także wszystkie poręczenia, gdyż traktowane są one jako zaciągnięte zobowiązania. Bank może chcieć uzyskać informacje także na temat zaległości podatkowych i wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Starając się o duży kredyt warto także wcześniej spłacić kredyty konsumpcyjne, zrezygnować z dużych limitów kredytowych w ROR czy z kart kredytowych. Pomoże to zwiększyć zdolność do obsługi zadłużenia.

Dla banku bardzo ważne są także wydatki na gospodarstwo domowe, w skład w których wchodzą stałe opłaty (czynsz, woda, gaz, energia), utrzymanie samochodu czy wydatki konsumpcyjne. Niektóre z banków samodzielnie ocenia takie koszty na podstawie informacji o miejscu zamieszkania i liczbie osób w gospodarstwie.

Banki pod uwagę biorą także posiadany majątek, czyli środki pieniężne, papiery wartościowe, ubezpieczenia na życie czy nieruchomości. Majątek taki może być zabezpieczeniem kredytu, a czasem może być wykorzystany do poprawienia zdolności kredytowej. Posiadane przez klienta oszczędności odejmowane są od kwoty pozostałego do spłaty długu, co może pozwolić kredytobiorcy ponosić niższe koszty obsługi kredytu.

Istotny związek ze zdolnością kredytową ma także preferowana formuła spłaty kredytu. Jedną z dwóch najczęściej spotykanych formuł są raty malejące, która lepiej dopasowana jest do osób, które mogą pozwolić sobie na początku na spłacanie wyższych rat. W całym okresie kredytowania wybór rat malejących umożliwia kredytobiorcy ponieść niższe koszty odsetek. Osoby, które są na granicy dobrej zdolności kredytowej, powinny jednak wybrać równe raty kapitałowo-odsetkowe, przy których raty są równe przez cały okres kredytowania.

Ważną rolę w procesie rozpatrywania wniosku kredytowego i szacowania zdolności kredytowej klienta mają także informacje z Biura Informacji Kredytowej. Dla banku informacje takie są jednymi z najważniejszych w trakcie analizy zdolności kredytowej klienta. Aby wypaść dobrze w oczach banku należy pamiętać, że niemal zawsze dyskwalifikują klienta znaczne opóźnienia w spłacie poprzednich kredytów. Warto więc także zainteresować się własnym profilem w bazie BIK i sprawdzić czy wszystkie dane są aktualne i rzetelne. Wszystkie nieprawidłowe wpisy w bazach BIK może bowiem skorygować, jednak trzeba pamiętać o tym, że może to zrobić wyłącznie instytucja, która te złe dane wprowadziła. Informacje o obecnie spłacanych i wcześniej spłaconych kredytach ma bardzo duże znaczenie także dla banku. Dlatego lepsza sytuacją dla kredytobiorcy jest posiadanie jakiejś historii kredytowej, niż nieposiadanie jej wcale. Może to zdecydowanie uprościć proces otrzymywania kredytu.

Podsumowując więc można stwierdzić, że coraz większa konkurencja na rynku usług finansowych spowodowała, że o kredyt czy pożyczkę jest łatwiej. Banki w bardziej elastyczny sposób podchodzą do swoich wymagań odnośnie zdolności kredytowej klienta, dzięki czemu więcej osób może je spełnić. Ważne jest to, by chcąc uzyskać kredyt móc pochwalić się bankowi dobrą historią kredytową, które pozwoli nie tylko na otrzymanie kredytu w ogóle, ale także na uzyskanie jak najlepszych jego warunków. Ważne jest także to, by budować z bankiem długoletnie stosunki, które pozwolą mu na posiadanie pełni wiedzy na temat klienta i dzięki temu uprości proces uzyskiwania kredytu przez kredytobiorcę.

Możliwość komentowania jest wyłączona.