Jak usunąć dane z Biura Informacji Gospodarczej?

Jak usunąć dane z Biura Informacji Gospodarczej?

Coraz bardziej popularnym narzędziem miękkiej windykacji staje się Biuro Informacji Gospodarczej. Obecnie działają trzy Biura Informacji Gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów, ERIF oraz Infomonitor. Ktoś, kto znajdzie się w którymkolwiek z nich z pewnością chętnie chciałby usunąć stamtąd swoje dane, gdyż utrudnia to funkcjonowanie. Jak tego dokonać?

Obowiązkiem wierzyciela jest aktualizowanie lub usunięcie informacji gospodarczej jeśli wystąpią następujące wydarzenia: dług częściowo lub całkowicie zostanie uregulowany, wygaśnie zobowiązanie, odzyskanie przez osobę uprawnioną dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona, nieprawdziwość informacji gospodarczej, zmiana innych informacji gospodarczych. Wszystko musi mieć miejsce nie później niż 14 dni od powzięcia informacji o jednym z wyżej wymienionych. W dwóch ostatnich przypadkach wierzyciel ma obowiązek skontaktować się z Biurem, tylko wtedy gdy powziął informację wiarygodną.

W sytuacji gdy wierzyciel sprzeda wierzytelność ma on obowiązek poinformować o tym Biuro, gdyż jest to zmiana innej informacji gospodarczej. Nowy właściciel w ciągu 14 dni musi dokonać aktualizacji danych, a jeśli tego nie zrobi to informacja gospodarcza zostaje usunięta.

Dłużnik nie ma zbyt wielu bezpośrednich możliwości działania jeśli chodzi o aktualizację lub usunięcie danych. Oczywiście jedną z możliwości jest uregulowanie zobowiązania lub też zauważenie pomyłki. Dłużnik musi jednak złożyć wniosek do wierzyciela. W sytuacji gdy wierzyciel otrzyma wniosek od dłużnika, musi zaktualizować lub usunąć dane z Biura. Dłużnik ma także możliwość złożenia wniosku do wierzyciela o poinformowanie innych przedsiębiorców o aktualizacji lub usunięciu danych. Dzięki temu dłużnik może poprawić swoją sytuacje w oczach przedsiębiorców, którzy szukali informacji o nim w Biurze. W prawie przewidziana jest kara grzywny w wysokości do 30 000 złotych, którą może zostać ukarany wierzyciel, który nie zgłosił na czas wniosku o aktualizację lub usunięcie informacji gospodarczej lub też podał ją nieprawdziwą.

Biuro Informacji Gospodarczej usuwa informacje gospodarczą na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, ale także przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro. BIG usuwa także informacje przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła lub została rozwiązana umowa. Może także to zrobić jeśli były przekazane przez wierzyciela, który po ich przekazaniu do Biura został wykreślony z właściwego rejestru lub ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej. BIG usuwa także informacje dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem po upływie dziesięciu lat licząc od końca roku, w którym Biuro taką informację otrzymało. Poza tym Biuro może usunąć informację na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania lub na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem. BIG usuwa także informacje po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, jednak nie później niż po upływie 10 lat od dnia przekazania ich przez wierzyciela.

Możliwość komentowania jest wyłączona.