Co może zajać komornik

Jakie dobra może zajmować komornik?

Można wyodrębnić różne sposoby egzekucji w ramach poszczególnych jej rodzajów. Egzekucję można podzielić na poszczególne jej sposoby przede wszystkim w zależności od rodzaju mienia, do którego się ją kieruje, ale również z uwagi na pożądany sposób zachowania dłużnika, nakazany w tytule egzekucyjnym.

W egzekucji świadczeń pieniężnych mogą wystąpić takie sposoby egzekucji jak egzekucja z: ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych, nieruchomości, ze statków morskich.

W egzekucji świadczeń niepieniężnych można wyróżnić takie sposoby egzekucji jak egzekucja: obowiązku wydania rzeczy ruchomej i dokumentu, obowiązku wydania nieruchomości lub statku albo opróżnienia pomieszczenia, obowiązku wykonania przez dłużnika czynności, która może być wykonana przez inną osobę tzw. czynności zastępowalne, obowiązku wykonania przez dłużnika czynności, której nie może za niego wykonać inna osoba tzw. czynności niezastępowalne, obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela.

Najczęściej wybieranym sposobem egzekucji przez wierzycieli jest egzekucja z ruchomości, gdyż są one powszechnie posiadanymi wartościami majątkowymi. W praktyce taka egzekucja dotyczy najczęściej samochodów, sprzętu RTV i AGD oraz mebli. Przy takiej egzekucji należy mieć jednak na uwadze, że samo zajęcie ruchomości, a następnie ich zlicytowanie nie jest gwarancją zaspokojenia choćby części należności. Jest tak ponieważ do zaspokojenia wierzyciela dochodzi dopiero po skutecznej sprzedaży ruchomości, a nie jedynie po jej zajęciu. Jeśli sprzedaż ruchomości się nie powiedzie to wierzyciel może ją przejąć na swoją własność. W takim przypadku na poczet nabycia takiej ruchomości zaliczona jest wierzytelność objęta egzekucją. Przykładowo, gdy wierzytelność wynosi 20 tysięcy złotych, a w licytacji nie udało się sprzedać sprzętu RTV i AGD o wartości 5 tysięcy złotych to wierzyciel może je przejąć, a dług zmniejszy się wtedy o właśnie te 5 tysięcy.

Najbardziej długotrwałym i jednocześnie najkosztowniejszym sposobem egzekucji jest egzekucja z nieruchomości. Największe koszty wiążą się z koniecznością powołania biegłego, którego zadaniem jest dokonanie opisu i oszacowanie nieruchomości, a także z zamieszczeniem w prasie ogłoszeń o wyznaczonej licytacji. Oba koszty spadają na barki wierzyciela, a ich odzyskanie  uzależnione jest od powodzenia licytacji. Warto więc korzystać z tego sposobu egzekucji tylko przy wierzytelnościach w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych lub też nieruchomość ma duże szanse na sprzedaż.

Kolejnym sposobem na przeprowadzenie egzekucji jest egzekucja z wierzytelności i praw majątkowych, spośród których najpopularniejszą jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunku bankowego czy egzekucja z emerytury lub renty. Rzadkie są przypadku dokonywania egzekucji z wierzytelności wynikających z posiadania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy też wierzytelności o zwrot przez urząd skarbowy podatku dochodowego bądź podatku od towarów i usług, co może mieć miejsce w pewnych sytuacjach.

Aby wszcząć egzekucję z wynagrodzenia za pracę konieczne jest wskazanie przez wierzyciela pracodawcy, u którego zatrudniony jest dłużnik. W momencie gdy wynagrodzenie jest zajmowane przez komornika pracodawca ma obowiązek na jego konto przelewać część poborów dłużnika, która nie jest zwolniona spod egzekucji.

Najskuteczniejszym sposobem egzekucji jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. By komornik mógł tego dokonać wierzyciel musi wskazać oddział banku, w którym dłużnik prowadzi swój rachunek, ale nie jest konieczne podawanie konkretnego numeru rachunku. Obowiązkiem banku jest przekazanie komornikowi środków w trakcie 7 dniu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.