Czego niemoże zajać komornik?

Jakich dóbr i w jakich okolicznościach komornik zajmować nie może?

Przepisy polskiego prawa w szczególny sposób określają to jakie dobra i z jakich powodów egzekucji nie mogą podlegać poszczególne dobra. Jeżeli chodzi o ruchomości, komornik nie może zajmować:

 • przedmiotów urządzenia domowego, pościeli, bielizny i ubrań codziennych, niezbędnych dla dłużnika i członków rodziny będących na jego utrzymaniu, a także niezbędnych do wykonywania jego zawodu. Niezbędne przedmioty urządzenia domowego to meble i urządzenia sanitarne takie jak łóżko czy stół. Nie zaliczają się do nich telewizor, pralka, lodówka czy radio.
 • zapasów żywności i opału, które są niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca, który to okres liczy się od momentu zajęcia. Ustalenie członków rodziny pozostających na utrzymaniu dłużnika wynika z określonych okoliczności faktycznych i najczęściej dotyczy osób z dłużnikiem mieszkających.
 • jednej krowy, dwóch kóz lub trzech owiec potrzebnych do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny razem z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.
 • narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowców niezbędnych dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych.
 • u dłużnika pobierającego stałą płacę – pieniędzy w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty; u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.
 • przedmiotów niezbędnych do nauki, papierów osobistych, odznaczeń i przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają dużą wartość użytkową. Za przedmioty niezbędne do nauki uznaje się zeszyty i książki, nawet wtedy gdy mają znaczną wartość majątkową.

W przypadku rolnika prowadzącego gospodarstwo na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości egzekucji nie podlegają także:

 • jeden koń z uprzężą, a w przypadku jego braku, jeden źrebak lub inne zwierzę pociągowe razem z uprzężą.
 • w przypadku braku krowy – jedna jałówka lub cieliczka, niezależnie od tego czy dłużnik posiada kozy lub owce podlegające wyłączeniu spod egzekucji.
 • jeden tryk, jedna maciora (locha) oraz 20 sztuk drobiu.
 • podstawowe maszyny, narzędzie i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym.
 • zboże i inne ziemiopłody, które niezbędne są do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika w danym roku gospodarczym.
 • zwierzęta gospodarskie w połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz potomstwo w okresie: źrebaki do 5 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy.
 • zakontraktowane zwierzęta rzeźne, gdy ich waga nie odpowiada warunkom handlowym lub termin dostawy nie upłynął lub nie upływa w miesiącu przeprowadzenia egzekucji.
 • ciągnik razem z maszynami i sprzętem niezbędnym do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów.
 • zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego.
 • zapasy opału na okres sześciu miesięcy.
 • nawozów oraz środków ochrony roślin w ilości koniecznej na dany rok gospodarczy.
 • stado podstawowe zwierząt futerkowych oraz zwierzęta futerkowa, co do których hodowca zawarł umowę kontraktacyjną na dostawę skór tych zwierząt.
 • stado użytkowe kur niosek w okresie pierwszych sześciu miesięcy nieśności.
 • zapasy paszy i ściółki dla inwentarza nie podlegającego egzekucji.
 • podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego.
 • zaliczki kontraktacyjne.

Rozporządzenie to określa także inne przypadku, w których może wystąpić ograniczenie egzekucji, a także granice ograniczeń w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Egzekucji nie podlegają więc także:

 • sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Nie stanowią one dochodu dłużnika, ale są rekompensatą poniesionych przez dłużnika kosztów związanych z obowiązkami służbowymi.
 • sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (szczególnie stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów lub z tytułu obowiązku alimentacyjnego.
 • prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji lub wykonanie prawa może być powierzone komu innemu. Prawa niezbywalne to takie, które nie mogą być przeniesione na inną osobę. Z faktu tego wynika, że egzekucji nie podlegają jedynie prawa niezbywalne z mocy ustawy.
 • wierzytelności przypadające dłużnikowi państwowych organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że mowa o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy dostawach, robotach lub usługach.
 • świadczenie z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów i Sprawiedliwości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.