nakaz zaplaty – czy muszę go płacić?

Jak sprzeciwić się nakazowy zapłaty?

 

W przypadku wydania przez sąd w postępowaniu upominawczym nakazu zapłaty wierzytelności przedawnionych, dłużnikowi przysługuje prawo uchylenia się od spełnienia takiego roszczenia, a dokonać może tego poprzez złożenie sprzeciwu z zarzutem przedawnienia długu. Postępowanie takie nie zamyka jednak sprawy całkowicie, a jedynie kieruje ją do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. Jeśli w tej instancji uznane zostanie, że faktycznie przedawnienie długu nastąpiło, wtedy sprawa zostaje zamknięta z korzyścią dla dłużnika.

Bardzo istotne jest to, by pamiętać o tym aby podnieść wszelkie zarzuty pod rygorem ich nieważności na dalszym etapie procesowym: przedawnienie, nieistnienie zobowiązania, błędne sformułowanie roszczenia (na przykład bezpodstawna kwota), wady prawne jak brak określonych dokumentów potwierdzających zasadność roszczenia, niewłaściwy sposób wejścia w posiadanie długu (błędy w cesji), błędy formalne, inne wady roszczenia jak na przykład niewywiązywanie się z umowy przez wierzyciela, brak reakcji na reklamację, nieusunięcie wad po wezwaniu do takiej czynności. Każdy z wyżej wymienionych zarzutów musi być dobrze udokumentowany.

Należy przy tym pamiętać, aby zweryfikować treść pozwu, gdyż często pojawia się w takich sytuacjach problem, w którym wierzyciel powołuje się na poczynienie z dłużnikiem ustaleń co do spłaty długu, co de facto przywraca zobowiązaniu możliwość dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.