Najczestrze pytania na temat BIK

Jaka jest podstawa prawna działania BIK?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją utworzoną i działającą na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem banki, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

– bankom
–  instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów
– informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie,w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń

Czy BIK może usunąć dane, które są w bazie?

BIK nie usuwa żadnych informacji jakie zostały przekazane przez banki i SKOK-i. BIK posiada wyłącznie prawo do zbierania i udostępniania tych danych (czyli administrowania), nie posiada natomiast prawa jakiegokolwiek ich modyfikowania.

Kto ma dostęp do danych zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej?

Do danych zgromadzonych w BIK mają dostęp wyłącznie banki, SKOK-i oraz instytucje upoważnione, typu prokuratura, policja, sądy. Również każda osoba, której dane znajdują się w bazie BIK, ma do nich dostęp – poprzez pobranie Raportu PLUS lub skorzystanie z Informacji Ustawowej. Należy zauważyć, iż nawet operatorzy komórki zaczęli sprawdzać klienta w bazach kredytowych!

Jak długo przetwarzane są dane w BIK?

Jeśli klient spłaca kredyt terminowo, jego dane przetwarzane będą w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Jeśli klient wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te będą w bazie BIK przez okres wskazany przez klienta, świadcząc o posiadaniu przez niego pozytywnej historii kredytowej i stając się tym samym jego poważnym atutem w ubieganiu się o kolejne kredyty. Dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: nie regulował on zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni oraz upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez bank o zamiarze przetwarzania jego danych bez jego zgody.

Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów. Dane są te widoczne na raporcie kredytowym klienta.

Czy BIK gromadzi dane tylko o klientach indywidualnych?

Nie. W październiku 2008 roku BIK uruchomił nowy System Wymiany Informacji Kredytowej, tj. SI BIK – Przedsiębiorca, który ma na celu umożliwienie dostępu do aktualnej i wszechstronnej bazy danych, zawierającej informacje na temat przedsiębiorców i ich zobowiązań.

Jak często bank aktualizuje dane?

Banki i SKOK-i zobowiązane są do aktualizacji danych przynajmniej raz w miesiącu.

Czy do BIK trafiają nawet informacje o zadłużeniu kilku złotych?

W BIK znajdują się wszystkie informacje o tym, jak kredytobiorca reguluje swoje zobowiązania. Są to więc informacje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Ponad 95% jest pozytywna. prawda jest taka, że nawet kilka złotych opóźnienia może przeszkodzić klientowi w zaciągnięciu kredytu.

Dlaczego dane klienta pojawiają się w BIK w przypadku terminowych spłat kredytu?

BIK posiada informacje o terminowych jak i nieterminowych spłatach kredytu. BIK nie jest  „czarną listą” tylko bazą informacji o klientach banków i SKOK-ów wykorzystywanych do określania ryzyka kredytowego związanego z danym klientem. Bycie w BIK i  posiadanie pozytywnej historii jest czymś pozytywnie przez bank widziane.

Czy do BIK może trafić poręczyciel kredytu?

Wszyscy poręczyciele są wykazywani w bazie danych. Wiec wiele banków jezeli nawet jako kredytobiorca spłacałeś dobrze swoje kredyty możesz mieć problem w uzyskaniu następnego jeżeli kredytobiorca poręczanego przez ciebie kredytu ociągał się w spłacie.

Czy osoba, której dane znajdują się w BIK ma do nich dostęp?

Każda osoba, której dane znajdują się w bazie BIK, ma do nich dostęp – poprzez pobranie Raportu PLUS / PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej lub skorzystanie z Informacji Ustawowej.

Co to jest Informacja Ustawowa?

Informacja Ustawowa to informacja na temat danych osobowych Wnioskodawcy przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie odpowiedniego wydruku, udostępnianą nie częściej niż raz na 6 miesięcy (z mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ust. nr 133 z 1997 r. z późn. zm.). Informację Ustawową można odebrać, bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK, lub otrzymać na adres wskazany we wniosku.

Co to jest Raport PLUS?

Raport PLUS, dostępny dla osób, które w każdej chwili chcą mieć dostęp do swojej historii kredytowej. Uzyskanie Raportu PLUS jest płatne. Raport PLUS można odebrać osobiście w BOK, bądź otrzymać listem poleconym na wskazany adres.

Co to jest Raport PLUS z informacją o Ocenie Punktowej?

Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, dostępny dla osób, które w każdej chwili chcą mieć dostęp do swojej historii kredytowej oraz poznać swoją ocenę punktową. Uzyskanie Raportu PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej jest płatne. Dzięki ocenie znamy tak zwany scoring kredytowy.

Gdzie dostępne są wnioski?

Wniosek można wypełnić na stronie internetowej WWW.bik.pl, a także bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta na ulicy Postępu 17A, 02-676 Warszawa.

Dlaczego informacje nie są udzielane przez telefon?

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (art. 29. ust. 3) dane osobowe udostępnia się wyłącznie na pisemny.

Jak sprawdzić, który bank przekazał do BIK informacje o moich zobowiązaniach?

Informacje o nazwach banków, które przekazały informacje do BIK znajdują się na raporcie klienta.

Czy informacje o niespłaconych rachunkach np. za energię są przekazywane do BIK?

Nie. Tego typu informacje są przekazywane do biur informacji gos­podarczej np.: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Do tych instytucji przekazywane są informacje o: zaległościach na kwotę powyżej 200 zł (w przypadku konsumentów)  oraz 500 zł (w przypadku przedsiębiorców), o opóźnieniu w spłacie – ponad 60 dni. Dodatkowo od przesłania wezwania do zapłaty powinno minąć 30 dni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.