Słownik pojęć bankowych

Bank jest to instytucja, która podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Głównymi zadaniami jakimi zajmuje się bank, jest przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów a także dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych.

– bank centralny- zadaniem tej instytucji jest prowadzenie sprawnej polityki pieniężnej w taki sposób, aby utrzymać inflację na niskim poziomie, poprzez utrzymanie odpowiedniego poziomu stóp procentowych. NBP spełnia funkcję kilku „banków”. Są to:

– bank emisyjny – odpowiedzialny za obrót pieniądzem gotówkowym,

– bank banków – jego głównym celem jest organizacja i nadzór nad systemami rozliczeń pieniężnych pomiędzy bankami, odpowiada za utrzymanie odpowiednich warunków pozwalających na rozwój systemu bankowego. Jego celem są również działania, pozwalające utrzymać stabilność krajowego systemu finansowego

– bank państwa – zajmuje się obsługą rachunków bankowych oraz depozytowych rozmaitych instytucji finansowych, jest również odpowiedzialny za bankową obsługę budżetu państwa.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www. NBP.pl

Bank spółdzielczy – to instytucja, która niejako spełnia funkcję spółdzielni. Według polskiego prawa bankowego jest to forma prawna banku. Do tej formy zalicza się również spółkę akcyjną oraz przedsiębiorstwo państwowe. Spółdzielnia stanowi zrzeszenie utworzone dobrowolnie. Jej zadaniem jest działanie w interesie swoich członków. Działalność banku spółdzielczego polega na zarządzaniu rozliczeniami finansowymi, gromadzeniu depozytów      a także udzielaniu kredytów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – to podmiot, który zajmuje się głównie współpracą z bankami spółdzielczymi i komercyjnymi, zagrożonymi niewypłacalnością. Instytucja ta gwarantuje również depozyty w bankach mających siedzibę w Polsce. Klienci banku, który będzie zmuszony ogłosić swoją upadłość  czy też zawiesić działalność, mogą liczyć na wypłaty, które zostały zgromadzone na koncie. Wypłaty dokonywane są w ciągu 20 dni, do kwoty, która w przeliczeniu na złotówki, nie będzie przekraczała 100 000 EURO. Wszelkie niezbędne informację można również znaleźć online poprzez stronę www.bfg.pl

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)-  jest instytucją, w której uzyskamy informację na temat kredytów bankowych. Informacje tej instytucji są dostępne dla wszystkich banków, instytucji kredytowych a także innych podmiotów, które są upoważnione do udzielania kredytów. Podmioty te równocześnie są zobowiązane do stałego przekazywania aktualnych i kompletnych danych na temat klientów. Szczegóły na stronie www.bik.pl

Chwilówka – jest popularnym sposobem na łatwą i szybką pożyczkę bądź kredyt. Jej kwota najczęściej wynosi od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych i udzielana jest na krótki okres czasu. Jest to forma drobnej pożyczki, która wbrew pozorom bardzo często jest obarczona niekorzystnymi warunkami dla klientów. Aby zachęcić klientów, najczęściej można spotkać się z promocjami pod tytułem „bez sprawdzania w BIK”, „bez zbędnych formalności” i innymi w tym stylu. Jest to oferta skierowana głównie dla osób, które z pewnych względów nie mogą liczyć na kredyt udzielony w banku.

Depozyt bankowy – nazywany również odmiennie lokata bankową. Są to środki pieniężne, pozostawiane na pewien okres czasu w banku, zarówno przez klienta indywidualnego jak i przedsiębiorstwo.

Firma pożyczkowa – jest instytucją, która może udzielać pożyczki oraz kredytu, jednak nie jest to bank. Firma pożyczkowa udziela kredytów dysponując własnymi środkami. Komisja Nadzoru Finansowego nie kontroluje działań firmy pożyczkowej. Klient, który decyduję się na pożyczkę udzieloną przez ten podmiot, musi zwrócić szczególną uwagę na wszelkie opłaty, które są zawarte w umowie.

Hipoteka – to popularny rodzaj zabezpieczenia względem powziętej pożyczki czy też kredytu. Hipoteką obciąża się zarówno całą nieruchomość jak i jej część, co daje możliwość zajęcia więcej niż jednej wierzytelności. Może być ona ustanowiona zarówno na właściciela jak i osobę trzecią.

Inflacja – to roczne ujęcie wyrażone w procentach, dotyczące wzrostu ogólnego poziomu cen.

Inwestycja – rozumiana jest jako świadoma decyzja dotycząca rozdysponowania pieniędzy na dane dobro, które w przyszłości powinno przynieść dochody.

Kapitalizacja – to metoda naliczania odsetek, uwzględniająca częstotliwość doliczania odsetek do danego wkładu.

Komisja Nadzoru Finansowego – jest organem państwowym. Urząd ten nadzoruje prace sektora bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego oraz emerytalnego. Pod jego czujnym „okiem” znajdują się również instytucje pieniądza elektronicznego. Główne zadania KNF to zapewnienie, aby rynek finansowy funkcjonował prawidłowo a także charakteryzował się stabilnością. KNF musi zapewniać bezpieczeństwo oraz klarowność podjętych działań. Ma za zadanie budować zaufanie oraz dbać o interesy uczestników. Więcej informacji pod adresem WWW.knf.pl

Kredyt – to pewnego rodzaju umowa, według której kredytodawca udostępnia kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych. Jest to umowa opiewająca na określony cel i czas, w którym to kredytobiorca musi wywiązać się w z warunków i zobowiązań przez siebie podpisanych.

Kredyt hipoteczny  – to rodzaj kredytu, która posiada zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomość. Udzielany jest na długi okres czasu. Zwykle dotyczy budowy, zakupu bądź remontu nieruchomości takiego jak działka czy też mieszkanie.

Linia kredytowa – to określenie dotyczące kredytu w rachunku bieżącym. Działanie to polega na możliwości zaciągnięcia kredytu automatycznie po wyczerpaniu środków na koncie.

Lista ostrzeżeń publicznych – publikowana jest przez KNF. Na niej znajdują się podmioty, które nie posiadają licencji względem oferowania jakichkolwiek produktów finansowych. W szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych.

Lokata bankowa – inaczej depozyt bankowy.

Odsetki – to dochód, który wynika z udostępnienia bankowi swoich środków pieniężnych w postaci depozytu czy też lokaty. Wysokość tych dochodów jest uzależniona od warunków na jakich została zawarta umowa między obiema stronami.

Odwrócona hipoteka – jest to szczególny rodzaj umowy pomiędzy osobą fizyczną a instytucją, która przekazuje określoną sumę pieniędzy na rzecz klienta. Ten z kolei w zamian za to pośmiertnie zgadza się na przekazanie nieruchomości i praw do niej, instytucji udzielającej tego rodzaju świadczenia.

Oplata przygotowawcza – jest to opłata, którą instytucje bankowe pobierają od klienta w ramach czynności związanych z zawarciem umowy, takich jak sprawdzenie zdolności kredytowej czy też przygotowaniem umowy. Pobranie tej opłaty jednak nie zawsze oznacza, że kredyt czy też pożyczka będzie na 100% przyznana. Istnieją firmy, które pobierają opłaty za  wyżej wymienione czynności, jednak nie udzielają pożyczki tłumacząc się na przykład brakiem zdolności kredytowej klienta.

Organ Nadzoru – to Komisja Nadzoru Finansowego.

Oprocentowanie – dotyczy stopy procentowej, która określana jest w skali rocznej. Daje ona informację na temat wysokości odsetek od depozytu, które otrzyma depozytariusz bądź tych, które jest zobowiązany zapłacić kredytobiorca.

Parabank – jest to podmiot, który wykonuje czynności podobne do instytucji finansowych, jednak nie jest to żadna prawnie określona instytucja bądź bank, uprawniony do przyjmowania depozytów i udzielania kredytów. Para bank nie podlega nadzorowi.

Piramida finansowa – to pewnego rodzaju mechanizm, który polega na pozyskaniu możliwie dużej liczby uczestników, którzy wpłacą pieniądze założycielowi. Piramida upada w momencie braku jakichkolwiek wpłat.

Podmiot nadzorowany – to podmiot, który posiada zezwolenie KNF na prowadzenie działalności zastrzeżonej. Jest ona prowadzona wobec takich instytucji jak: banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, otwarte fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotów na rynku regulowanym.

Pożyczka – to umowa wedle której, pożyczkodawca przekazuje środki pieniężne pożyczkobiorcy. Ten z kolei zobowiązuje się do spłaty przyznanych mu pieniędzy wraz z odsetkami. Różnica między kredytem bankowym a pożyczką polega na tym, iż pożyczkobiorca nie musi podawać celu na jaki potrzebuje środki pieniężne. W przypadku pożyczki wyższej niż 500zł, umowa powinna zostać zawarta na piśmie.

RRSO – to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jest to stopa procentowa od pożyczki bądź kredytu, wyliczona według umownych zasad zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim. Jest to bardzo wygodna opcja, gdyż w ten sposób można porównać  oferty kredytowe i pożyczkowe pod względem konieczności poniesienia wszelkich opłat.

Shadow banking – to równoległy system bankowy, któremu podlegają podmioty nie nadzorowane przez KNF. W Polsce instytucje podlegające pod ten system, to wszystkie podmioty, które udzielają pożyczek ze środków własnych a także te nielegalnie gromadzące środki finansowe od swoich klientów i obciążające ich ryzykiem.

Stopa oprocentowanie-  to oprocentowanie.

Stopa zwrotu – to wyrażona w procentach relacja pomiędzy zyskiem a zainwestowanym nakładem pieniężnym.

Weksel  – jest rodzajem papieru wartościowego. To jedna z częściej stosowanych form zabezpieczenia zarówno kredytu jak i pożyczki. Dokument ten zobowiązuje osobę wystawiającą weksel do bezwarunkowej zapłaty środków pieniężnych, osobie, która widnieje na wekslu czyli remitentowi. Spłata musi nastąpić w określonym czasie (weksel własny). Weksel może również wskazywać osobę (trasat), która ma dokonać zapłaty na rzecz remitenta (weksel trasowany).

Żyrant to osoba, która zobowiązuje się do spłaty długu pożyczkobiorcy/kredytobiorcy, którego zaciągniętej pożyczki lub kredytu nie spłaca niezależnie od powodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *