Allmoney – pożyczka pozabankowa – tylko czy na pewno?

Allmoney – pożyczka pozabankowa – tylko czy na pewno?

Parabanki jak grzyby po deszczu powstają się jeden za drugim. Jest to z pewnoscią odpowiedź na restrykcje wprowadzane przez KNF oraz ustawodawcę. Chodzi głównie o rekomendacje dotyczącą sposobu obliczania zdolności kredytowej. Ostatnio dużo mówi się o allmoney. Dla kogo jest ta oferta a kto nie może liczyć na pomoc tej instytucji finansowej w udzieleniu kredytu?


Najważniejsze wbrew tego, że jest to prarabank to dokładnie sprawdzą Twoja historię w BIK, KRD, BR i jeżeli mamy lub miesiliśmy opóźniania powyżej 30 dni za bardzo nie mamy co liczyć na kredyt w tej instytucji. Mało tego jako, że allmoney jest częścią Getin Holdingu sprawdza także bazy wewnętrze i mając nawet opóźniania na koncie w Getin Banku możemy mieć problem z dostaniem tam pożyczki.
Pożyczka allmoney jest z pewnością dla ludzi o najniższych dochodach, gdyż tutaj mogą liczyć na najwyższe kwoty oraz tych co źródłem dochodu jest niekoniecznie akceptowane przez inne banki przychody z różnych tytułów.
Pożyczka allmoney sprzedawana jest w dwóch wariantach STANDARD oraz PRIME

W ofercie standard możmy obciażyć nawet 70-80% swoich dochodów a okres spłaty wynosi max 48 miesięcy. Jeżli chodzi o ofertę PRIME mamy tutaj takie same ograniczenia jak pozwala rekomendacja KNF czyli 50 i 65% odpowiednio. Tutaj możemy zaciągnąć pożyczkę nawet na 60 miesiecy.

Pozyczka w allmoney nie jest widoczna w BIK gdyż jest to parabank a należy pamiętać, ze tylko banki i SKOKi umieszczają tam informacje.

Kto może być pożyczkobiorcą?

 • Osoba, która ukończyła 18 lat w chwili składania wniosku
 • Maksymalny mniej niż 75 lat w dniu ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej

Do pożyczki może przystąpić osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zdolność do czynności prawnych,
 • posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem legitymującym się: kartą pobytu albo zaświadczeniem rejestracji pobytu obywatela UE,
 • jest zameldowana w Polsce na pobyt stały,
 • legitymuje się zdolnością kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty pożyczki w terminach i kwotach określonych w Umowie pożyczki,
 •  posiada wiarygodność kredytową, rozumianą jako rzetelną obsługę dotychczasowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, poręczeń i innych zobowiązań kredytowych,
 •  przedstawi zabezpieczenie spłaty Pożyczki wymagane przez All money.

Do pożyczki wspólnie mogą przystąpić:

•    współmałżonkowie,
•    osoby zameldowane pod tym samym adresem i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
•    osoby zameldowane pod różnymi adresami o ile zamieszkują razem i prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe,

AKCEPTOWANE  ŻRÓDŁA  DOCHODÓW
•    Umowa o pracę lub kontrakt
•    Umowy odnawiane czasowo
•    Umowa zlecenie , umowa o dzieło
•    Umowa najmu lokalu
•    Prowadzenie gospodarstwa rolnego
•    Działalość  gospodarcza
•    Marynarze
•    Emerytura, świadczenie przedemerytalne
•    świadczenia emerytalnego
•    Renta rodzinna po zmarłym współmałżonku
•    Renta strukturalna
•    Renta wyrównawcza
•    Renta inwalidzka
•    Renta resortowa
•    Diety – dochód dodatkowy
•    Dodatek pielęgnacyjny
•    Dodatek kombatancki
•    Deputat węglowy i ryczałt energetyczny
•    Dochody duchownych

NIEAKCEPTOWALNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW

•    Renta socjalna
•    Renta odszkodowawcza
•    Renta rodzinna po zmarłych rodzicach
•    Zasiłki pielęgnacyjne
•    Zasiłki rodzinne
•    Zasiłki rehabilitacyjne
•    Urlop górniczy, kolejowy, wychowawczy i macierzyński
•    Alimenty – zajecie komornicze z tego tytułu – podstawa odmowy kredytu
•    Ekwiwalenty i wyrównania okresowe
•    Dodatki kompensacyjne
•    Inne dochody mające charakter okresowy

Kredyt nie może być udzielony osobom:

 • bezrobotnym,
 • przebywającym na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub bezpłatnych
 • znajdującym się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, z wyjątkiem wypowiedzenia związanego z przejściem na emeryturę lub rentę,
 • zatrudnionym w zakładzie pracy znajdującym się w stanie upadłości lub likwidacji,
 • zatrudnionym poza granicami kraju przez pracodawców zagranicznych (za wyjątkiem marynarzy),
 • posiadającym zadłużenia podatkowe lub z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,
 • w stosunku do których prowadzone jest egzekucyjne postępowanie sądowe lub administracyjne.

 

Wykaz adresów placówek allmoney:
Bełchatów ul. 9 Maja 15
Białystok ul. Sienkiewicza 26
Bielsko-Biała ul. Cechowa 4
Bydgoszcz ul. Gdańska 33
Bytom ul. Gliwicka 23
Gdańsk ul. Rajska 1
Gdynia ul. Starowiejska 58
Katowice ul. Młyńska 13
Kraków I ul. Kalwaryjska 26
Kraków II ul. Kalwaryjska 26
Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 24
Łódź ul. Piotrkowska 89
Poznań ul. Św. Marcin 43
Szczecin Aleja Wojska Polskiego 40
Warszawa ul. Jana Pawła II 43A
Zabrze ul. Wolności 282

Możliwość komentowania jest wyłączona.